We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma 2023-2028


Author: Arovainio Petteri, Eerikäinen Kalle, Hartikainen Eero, Herukka Ilkka, Korhonen Pasi, Koskimäki Ville, Leinonen Johanna, Lumijärvi Heidi, Pulkkinen Eeva, Siikamäki Pirkko, Siira Jorma, Tolonen Arto, Viitanen Jussi

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Layout: 202 s.


Language: suomi


ISBN: 978-952-377-081-2 (pdf)

Summary:

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma (LVS) ohjaa Metsähallituksen toimintaa maakuntien alueella vuosina 2023–2028.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön strategista suunnittelua, jossa paikallisten asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien toiveet sekä maiden ja vesien tarjoamat resurssit sovitetaan valtio-omistajan asettamiin raameihin. Suunnitelma laadittiin yli vuoden kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on luonnon arvon vastuullinen kehittäminen ja kestävän yhteiskunnallisen kokonaishyödyn varmistaminen luonnonvarojen hyödyntämisessä yli sukupolvien. Yhteiskunnan erilaisten tavoitteiden tasapainoinen toteutus on Metsähallituksen vastuullisuuden ja koko suunnitelman ydin. Osana suunnitelmaa Metsähallitus varautuu laajasti toimintaympäristön muutostekijöihin niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma ei ole kaikenkattava kuvaus Metsähallituksen toiminnasta, vaan siinä on esitetty keskeisten, sidosryhmien kanssa tunnistettujen muutostekijöiden kautta keskeisimmät strategiset suunnittelualueeseen kohdentuvat toimenpiteet seuraavalle viisivuotiskaudelle. Toimenpiteet pyrkivät edistämään ratkaisujen löytämistä aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Samalla huolehditaan monipuolisesti valtion maa- ja vesialueilla harjoitettavan liiketoiminnan edellytyksistä ja aluetalouden vahvistamisesta. Toimissaan Metsähallitus nojautuu tutkimustietoon hyödyntämällä myös paikallisyhteisöjen tietoa suunnittelualueen erityispiirteistä ja luonnonvaroista.

Luonnonvarasuunnitelma sisältää metsätaloudellisia toimenpidelinjauksia mm. valtion monikäyttömetsien metsänhoidosta ja hakkuumääristä. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen suunnitelmassa nostetaan esille mm. tuulivoimahankkeet ja metsien hiilensidontaa koskevia toiminnallisia tavoitteita. Luonnon monimuotoisuutta turvataan ja lisätään ekologisesti edustavaan ja hyvin hoidettuun suojelualueverkostoon kohdistuvilla toimenpiteillä. Suojelualueiden lisäksi monimuotoisuutta lisätään myös valtion monikäyttömetsissä tehtävin luonnonhoito-, kunnostus- ja ennallistamistoimin. Huomioon on otettu myös kulttuuriperinnön vaaliminen, matkailun edistäminen sekä terveyttä, hyvinvointia ja virkistysmahdollisuuksia edistävät luonto- ja eräelämykset.

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman toimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan osana aktiivista toimintaa ja niistä raportoidaan vuosittain Metsähallituksen johtoryhmälle, hallitukselle ja Metsähallituksen alueelliselle neuvottelukunnalle.

Updated 22.8.2023