Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Merikotkaraportti 2007, Lapin ja Oulun läänit

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2007

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Merikotka on pesinyt ihmisten muistitiedon sekä harvojen kirjallisuustietojen perusteella harvalukuisena Pohjois-Suomen sisämaassa sekä Perämerellä vielä 1900-luvun alkupuoliskolla. Pienimmillään kanta on ollut 1950-luvulta aina 1970-luvun lopulle. Tältä ajalta tunnetaan Pohjois-Suomesta vain yksittäisiä pesintöjä. Pohjois-Suomen merikotkakanta runsastui 1970-luvun lopulta alkaen ennen kaikkea Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristössä. Koillismaalle merikotkat ilmestyivät pesivinä 1990-luvulla.

Lapin ja Oulun läänien alueella tunnetaan nyt kaikkiaan 55 merikotkareviiriä ja niistä 43 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. Reviirit keskittyvät Keski-Lapissa Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristöön sekä Kuusamon-Posion alueelle. Merikotka on palannut Perämeren alueen pesimälinnustoon kahden parin voimin. Yksittäisiä reviirejä on myös Itä- ja Luoteis-Lapissa sekä Kainuussa. Pohjois-Suomen kokonaisparimäärä on tällä hetkellä 50-55 paria.

Vuoden aikana löytyi kolme uutta reviiriä ja kahdeksan uutta pesää vanhoilta reviireiltä.

Päivitetty 16.10.2012  

Sähköinen julkaisu:

merikotkaraportti2007.pdf (24 KB )