Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Auttikönkään Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2010

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 72
Ulkoasu: 45 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1796-2943
ISBN: 978-952-446-790-2 (pdf)

Tiivistelmä:

Suunnittelun kohteena oleva Auttikönkään alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Sen pinta-ala on 377 ha. Auttikönkään Natura-alue sisältyi Suomen ehdotukseen Natura 2000 -alueiksi vuonna 1998.

Alueen ominaispiirre ovat vanhat metsät, joita Auttijoki könkäineen halkoo. Metsät ovat luonnontilaisia yli 200-vuotiaita mänty- ja kuusimetsiä Auttijoen jyrkillä rinteillä. Lahopuuta on poikkeuksellisen runsaasti. Rinteiltä valuvien purojen ja Auttijoen varsilla on rehevämpää sekä runsaammin haapoja ja raitoja. Auttikönkään pudotuskorkeus on lähes 16 m.

Auttikönkään alueen historiasta on edelleen näkyvillä uittohistoria uittorakenteineen ja sotahistoria sotilasrakenteineen.

Suunnittelualueen kävijämäärän oletetaan kasvavan siten, että vuoteen 2015 mennessä kokonaismäärä on noin 25 000 (nykyisin noin 18 000) henkilöä. Virkistyskäytön kehittämisen tavoitteena on, että nykyistä palveluvarustusta parantamalla ja harkitulla lisärakentamisella luodaan edellytykset nykyistä suuremmalle kävijämäärälle. Lisääntyneet kävijät ohjataan pääosin reitistölle opastuksella ja hyvällä palveluvarustuksella. Reitistöä ja muuta palveluvarustusta täydennetään ainoastaan virkistysvyöhykkeellä. Suunnittelualueen ja sen lähialueen nykyinen palveluvarustus pidetään hyvässä kunnossa. Mahdollisesta rakentamisesta – kuten uusista reiteistä ja rakenteista – tehdään erillinen toimenpidesuunnitelma. Uhanalaisia lajeja seurataan lajikohtaisten seurantasuunnitelmien mukaan direktiivilajeja painottaen.

Alueen kulttuurihistoriallisia arvoja vaalitaan harkituilla hoitotoimenpiteillä.

Porotalouden ja paikallisen virkistyskäytön mahdollisuudet turvataan.

Lue lisää: Päivitetty 08.10.2012  
c72

Sähköinen julkaisu:

c72.pdf (2.8 MB )