Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013

Lampinen Juho
Metsähallitus , Vantaa , 2016

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 224
Ulkoasu: 53 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1235-8983
ISBN: 978-952-295-171-7 (pdf)

Tiivistelmä:

Patvinsuon kansallispuisto on laaja ja rauhallinen retkeilykohde. Hyvän kuvan Patvinsuon kansallispuistosta saa liikkumalla merkittyjä reittejä pitkin. Puistossa on noin 80 km hyvin merkittyjä polkuja, jotka ovat pääosin helppokulkuisia.

Patvinsuon kansallispuisto on tunnettu erityisesti monipuolisesta suoluonnosta ja linnustosta. Patvinsuon eläimistö on tyypillisesti erämaalajeja, ja siellä voi tavata sekä suuria riistaeläimiä että kaikki Suomessa esiintyvät suurpedot. Patvinsuon tunnuksestakin tuttu karhu asustelee puistossa pysyvästi.

Kävijätutkimuksella pyritään selvittämään perustiedot kansallispuiston kävijöistä. Selvitettäviä asioita ovat mm. kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys sekä paikallistaloudelliset vaikutukset. Lisäksi ensimmäistä kertaa selvitettiin myös kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Patvinsuon kävijätutkimus toteutettiin 30.5.-22.9.2013. Kävijätutkimus tehtiin vakioidulla ohjatulla kyselymenettelyllä. Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan kaikkia otantapisteen ohittavia viisitoista vuotta täyttäneitä kävijöitä. Suurin osa kyselypäivistä sijoittui heinäkuulle. Kyselypäivät pyrittiin sijoittamaan tasaisesti jokaiselle viikonpäivälle.

Tutkimuksen mukaan alueella vierailtiin oman perheen tai ystävien kanssa pienryhmissä. Tärkeimpinä virkistysmotiiveinaan vierailuun kansallispuistossa vastaajat pitivät luonnon kokemista, maisemia, rentoutumista sekä poissa olemista melusta ja saasteista. Yleisimmin vastaajat harrastivat Patvinsuon kansallispuistossa kävelyä, luonnosta nauttimista, luonnon tarkkailua ja retkeilyä tai eväsretkeilyä. Luonnosta nauttiminen nousi selkeästi tärkeimmäksi yksittäiseksi harrastukseksi.

Suurin osa (80 %) vastaajista oli kotimaisia matkailijoita; ulkomaisia matkailijoita oli 12 % ja paikallisia eli Lieksan kunnassa asuvia henkilöitä 8 %.

Kävijät kokivat terveytensä ja hyvinvointinsa (sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi) lisääntyneen Patvinsuon kansallispuistossa vierailtaessa. Puiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat tutkimusvuonna 0,3 miljoonaa euroa ja 3 henkilötyövuotta.

Päivitetty 12.04.2017  
b224

Sähköinen julkaisu:

b224.pdf (1.9 MB )