Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Vintiläkairan, Koitelaisen ja Pomokairan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 164
Ulkoasu: 75 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1796-2943
ISBN: 978-952-295-215-8 (pdf)

Tiivistelmä:

Suunnittelualue koostuu syrjäisistä ja osin vaikeapääsyisistä, eri päätöksiin perustuvista alueista: Vintilänkairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue, Koitelaiskairan luonnonpuistojen kehittämisohjelma ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alue sekä Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue, Ilmakkiaavan soidensuojelualue ja Pomokairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue. Alueet sijaitsevat Kittilän, Sodankylän ja Savukosken kunnissa ja ovat lähes kokonaan Natura 2000 -alueita. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 166 628 ha.

Alueen tärkeimpiä luontoarvoja ovat: Peräpohjolan edustavimpia ja laajimpia aapasuoalueita (Ramsar-alue), erittäin tärkeitä suolinnuston pesimäalueita (IBA), Suomen laajin vanhojen, luonnontilaisten kuusikoiden alue. Käyttöarvoja ovat poro- ja erätalous, Koitelainen ja Pomokaira ovat voimakkaan malminetsinnän kohteena.

Suunnittelualueen nykyiseen maankäyttöön ei esitetä muutoksia. Kävijämäärälle ei aseteta kasvutavoitteita eikä asiakkaita aktiivisesti ohjata suunnittelualueelle. Virkistys- ja luontomatkailurakenteita ylläpidetään siten kuin resurssit mahdollistavat, mutta uusia ei rakenneta. Aiemmin laadittua palojatkumosuunnitelmaa toteutetaan.

Alue säilyy tärkeänä erämaisena luonnonsuojelun, poronhoidon, eränkäynnin ja marjastuksen alueena.

Päivitetty 19.04.2018  
c164

Sähköinen julkaisu:

c164.pdf (4.8 MB )