Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023

Halla Tuulikki, Arovainio Petteri, Kontiokari Heidi, Ollila Heikki, Rautiainen Mikko, Tolonen Hannu
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 122 s.

Kieli: suomi

ISBN: 978-952-295-219-6 (painettu), 978-952-295-220-2 (pdf)

Tiivistelmä:

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2018-2023.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Suunnittelu tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta erilaiset tavoitteet saadaan yhteensovitettua ja mahdollisuudet vastuullisesti hyödynnettyä. Pohjanmaan yhteistyöryhmässä on 28 edustajaa järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Suunnitteluun pystyi antamaan palautetta myös kaikille avoimen verkkokyselyn kautta.

Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) mukaisesti Metsähallituksen hallitus vahvisti luonnonvarasuunnitelman 24.5.2018.

Keskeisimpiä teemoja suunnitelmassa ovat mm:

  • Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön suojelu
  • Meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan saavuttaminen, monimuotoisuuden parantaminen ja sinisen biotalouden mahdollistaminen
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen metsien hiilensidontakyvyn avulla
  • Kannattava ja kestävä metsätalous, hakkuusuunnite ja sen rakenne, tiestön kunnon ylläpito ja vesiensuojelu
  • Liiketoiminnan pitkän aikavälin kestävien tuottomahdollisuuksien säilyttäminen ja yrittäjyyden edellytysten tukeminen valtion maa- ja vesialueilla
  • Kansalaisten luontosuhteen vahvistaminen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen, kestävät eräpalvelut
  • Porotalouden huomioiminen poronhoitoalueella sopimuksen mukaisesti
  • Luonnonvaroihin liittyvän tietovarannon ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma alueelle laaditaan vuonna 2023.

Lisätietoja:

Julkaisusta on otettu pieni painos Metsähallituksen omaan käyttöön.

Päivitetty 04.09.2018  
pohjanmaa lvs

Sähköinen julkaisu:

pohjanmaa-lvs.pdf (9.2 MB )