Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas

Kaukonen Maarit, Eskola Timo, Herukka Ilkka, Karppinen Hanna, Karvonen Lauri, Korhonen Ilkka, Kuokkanen Panu, Ervola Asta (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 130 s.

Kieli: suomi

ISBN: 978-952-295-221-9 (e-pub), 978-952-295-222-6 (pdf)

Tiivistelmä:

Tämä ympäristöopas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön, mutta se on julkisesti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Yhdessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoito-ohjeen kanssa ympäristöopas muodostaa kattavan ohjeistuksen valtion monikäyttömetsien hoitoon ja käyttöön.

Ympäristöopas sisältää taustatietoa ja perusteet toimenpiteille (Osa I) sekä työlajikohtaiset ympäristöohjeet (Osa II). Ympäristöopas on käytännön opas sekä suunnittelijalle että toteuttajalle. Suunnittelija tarvitsee työssään molempia osia, kun taas toteuttajalle Osa II toimii useimmissa tapauksissa itsenäisenä ohjekokonaisuutena.

Osassa I käsitellään luonnon monimuotoisuutta ja monikäyttöä. Monimuotoisuuteen liittyen käydään tarkimmin läpi luontokohteet, lajiesiintymät ja elinympäristöjen aktiivinen hoito. Monikäytössä puolestaan korostuvat riista, vesiensuojelu ja maisema.

Osassa II on ohjeistettu ympäristöasioiden huomioon ottaminen erilaisissa käytännön töissä kuten puunkorjuussa, raivaussahatöissä, maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa, tienrakennuksessa ja lannoituksessa. Säästöpuita koskeva ohjeistus sisältyy puunkorjuun ohjeisiin.

Suurimmat muutokset edelliseen oppaaseen verrattuna ovat kuolleen puun korjuun lopettaminen, riistatiheiköiden koon ja määrän kasvattaminen sekä vesiensuojelun tehostaminen mm. uusia paikkatietoaineistoja hyväksi käyttäen.

Lisätietoja:

Luettavissa myös e-julkaisuna (www.e-julkaisu.fi/metsahallitus/yopas).

Päivitetty 04.09.2018