Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2019 - Seurantaraportti

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2020

Ulkoasu: 21 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Julkaisussa raportoidaan yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttamisesta vuonna 2019. Metsähallituksen yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista säädetään Metsähallituksesta annetun lain 6 §:ssä (234/2016). Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien, meren ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. Metsähallituksen on lisäksi otettava huomioon luonnon virkistyskäytön sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset. Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on myös sovitettava yhteen Saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään.

Päivitetty 04.03.2020  
MH yyv 2019

Sähköinen julkaisu:

MH-yyv-2019.pdf (1.3 MB )