Painos loppunut

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas

Similä Maarit, Junninen Kaisa (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2011

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 157
Ulkoasu: 191 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1235-8983
ISBN: 978-952-446-896-1 (painettu), 978-952-446-897-8 (pdf)

Tiivistelmä:

Ekosysteemien ennallistaminen on noussut kansainvälisesti merkittäväksi keinoksi hillitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ylläpitää ekosysteemipalveluita. Suomessa metsien ja soiden ennallistaminen sekä arvokkaiden elinympäristöjen hoito ovat vakiintuneet suojelualueiden hoitomenetelmiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn käynnistyttyä vuonna 2003.

Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Luonnonsuojelualueiden luonnonhoidolla tarkoitetaan tietyn luontotyypin tai suojeltavalle lajistolle otollisen elinympäristön elvyttämistä tai ylläpitämistä. Monet suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitomenetelmät ovat sovellettavissa myös talousmetsien luonnonhoitoon.

Ennallistamisen ja luonnonhoidon tavoite on lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laadun parantaminen ja sitä kautta sekä lajien että luontotyyppien uhanalaistumisen hidastaminen ja pysäyttäminen. Tämä on tärkeää etenkin Etelä-Suomessa, missä suurin osa luonnonsuojelualueiden metsistä on ollut talousmetsiä ennen suojelualueen perustamista; pohjoisten suojelualueiden metsissä on vähemmän ennallistamistarvetta.

Tähän oppaaseen on koottu parinkymmenen vuoden aikana kertynyt metsien ennallistamiseen ja puustoisten elinympäristöjen luonnonhoitoon liittyvä tieto. Oppaassa kuvataan tavallisimmat käytössä olevat metsien ennallistamis- ja luonnonhoitomenetelmät: metsän polttaminen, lahopuun lisäys puustoa vahingoittamalla tai tappamalla, puustorakenteen monipuolistaminen pienaukottamalla sekä lehtojen, jalopuumetsien ja paahdeympäristöjen hoito. Lisäksi kuvataan lyhyesti kulttuuriperinnön huomioiminen ja ennallistamissuunnittelu. Asiantuntijoiden kirjoittamissa tietolaatikoissa perehdytään mm. uusimpiin ennallistamiseen liittyviin tutkimustuloksiin ja eri eliöryhmien erityispiirteisiin.

Lisätietoja:

Oppaasta on julkaistu lyhennelmä englanniksi Ecological restoration and management in boreal forests - best practices from Finland

Lue lisää:

Liite 1 Kulotuksen pelastustoimintasuunnitelman sisältö (docx, 14 kt)

Päivitetty 09.09.2014  
b157

Sähköinen julkaisu:

b157.pdf (9.6 MB )