Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2011

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84
Ulkoasu: 184 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: saame

ISSN-L: 1796-2943
ISBN: 978-952-446-808-4 (painettu), 978-952-446-809-1 (pdf)

Tiivistelmä:

Erämaalain velvoittamana Metsähallitus on laatinut Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla pyritään alueen erämaaluonteen säilyttämiseen, luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseen.

Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet koskevat sekä Muotkatunturin erämaa-aluetta että Terstojängän soidensuojelualuetta, jotka yhdessä muodostavat Muotkatunturin Natura-alueen (FI 1300202).

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueen luonnon ja käytön perusselvityksiin, maasto­käynteihin, sidosryhmien esittämiin näkemyksiin, neuvotteluihin saamelaiskäräjien kanssa sekä paikallisen väestön tietoihin ja palautteeseen.

Muotkatunturin erämaa-alue on pinta-alaltaan noin 157 000 ha, ja se kuuluu kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualueeseen. Muotkatunturin Natura-alueen pinta-ala on 158 028 ha.

Muotkatunturin erämaa on luontaiselinkeinojen harjoittajille ja muille paikkakuntalaisille tärkeä poronhoito-, metsästys-, kalastus-, hillastus- ja virkistysalue. Alue kuuluu Muotkatunturin ja Pais­tunturin paliskuntien poronhoitoalueisiin.

Alueella ei ole merkittyjä retkeilyreitistöjä, joten kesäaikainen retkeily on pääosin suhteellisen vähäistä omatoimiretkeilyä. Alueen kaakkoisosan läpi kulkee moottorikelkkaura, jonne painottuu suuri osa retkeilypaineesta talviaikana.

Lisätietoja:

Julkaistu myös pohjoissaameksi Muotkeduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána (Sarja C 106).

Päivitetty 16.10.2013  
c84

Sähköinen julkaisu:

c84_1.pdf (5.9 MB )
c84_2.pdf (4.5 MB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 15.00 €

Tiedustelut ja tilaukset