Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Otajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma


Tekijä: Metsähallitus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2007

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 27


Ulkoasu: 84 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-573-1 (painettu), 978-952-446-574-8 (pdf)

Tiivistelmä:

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Otajärven Natura-alueelle. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin mukaisena linnuston erityissuojelualueena (SPA-alue) ja luontodirektiivin mukaisena alueena, jolla on suojeltavia luontotyyppejä (SCI-alue). Natura-alueen pinta ala on 581 ha. Järvi kuuluu myös kansalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kansainvälisesti arvokkaana kohteena. Suunnittelualueella pesii viisi uhanalaista lintulajia (VU) sekä yhdeksän silmälläpidettävää (NT) lintulajia ja yksi nisäkäslaji.

Maata ja vettä alueella omistavat valtion lisäksi myös yksityiset maanomistajat, ja osa alueista on yhteisiä alueita, joiden hallinta kuuluu osakaskunnille. Valtion maiden hallinta kuuluu Metsähallitukselle. Alueelle on toistaiseksi perustettu luonnonsuojelualueita vain yksityismaille, yhteensä 70 ha.

Järven linnustollinen arvo perustuu pääosin erittäin runsaaseen ja monipuoliseen pesimälinnustoon. Alueella on kuusi luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi alueella on tärkeä merkitys virkistyskäyttökohteena. Järvellä harrastetaan kalastusta ja metsästystä, ja arvo sekä retkeily- että opetuskohteena on lisääntynyt viime vuosina.

Hoidon ja käytön tavoitteet on määritelty ensisijaisesti alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Järven luonnon uhkana on tällä hetkellä erityisesti pohjoispään umpeenkasvu. Tilan parantamiseksi tärkein kunnostustyö on vedennosto. Rantamaita hoidetaan laiduntamalla, ja kunnostustöihin kuuluvat myös tarpeettomien ojien ja uomien tukkiminen, luotojen raivaaminen, vesialueen kasvillisuuden leikkaaminen sekä minkin ja supikoiran aktiivinen pyynti.

Perinteiset käyttömuodot ovat sallittuja alueella, mutta luonnolle ihmistoiminnasta aiheutuvan häirinnän vähentämiseksi liikkumista ja metsästystä ohjataan aika- ja aluerajoituksin. Järven pohjoispäähän osoitetaan yhtenäinen rauhoitusalue lintujen pesimä- ja muuttokausien ajaksi. Liikkuminen polkujen ulkopuolella ja metsästys ovat siellä kiellettyjä 1.4.–30.11. Osa ranta-alueista rauhoitetaan yleiseltä liikkumiselta pesimäkaudeksi 1.5.–20.6. ja kolme pientä luotoa ajalla 1.4.–15.7. Liikkumisrajoitukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun näistä alueista on perustettu luonnonsuojelualue ja liikkumisrajoitus on määritelty perustamispäätöksessä. Mikäli liikkumisrajoituksia ei ole sisällytetty valtion alueiden suojeluasetukseen, voimaan tulo edellyttää erillistä järjestyssääntöä.

Järven länsipuolella on yksi lintutorni, matala lintulava ja luontotupa pysäköintipaikkoineen. Näiden lisäksi itäpuolelle Jynninkallion alueelle, missä nykyisin käy retkeilijöitä, tehdään polku ja lintulava.

Suunnitelman vaikutusten ja luontoarvojen säilymisen arvioimiseksi suunnitelmassa on esitetty seuranta- ja tutkimusohjelma.

Päivitetty 17.10.2013
c27

Sähköinen julkaisu:

c27.pdf (5.1 MB)

Saatavissa painettuna

Hinta: 0 €

Tiedustelut ja tilaukset