Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde

von Numers Mikael
Metsähallitus , Vantaa , 2003

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 142
Ulkoasu: 64 s.

Kieli: ruotsi

ISSN-L: 1235-6549
ISBN: 952-446-376-8 (painettu)

Tiivistelmä:

Putkilokasvilajisto inventoitiin 101 saarella Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella vuosina 1996-2001. Tuloksia verrattiin Ole Eklundin (pääosin 1930-luvulla) ja Henrik Skultin (1950-luvulla) laatimiin lajiluetteloihin. Vastaavalla tavalla tutkittiin 87 saarta vertailualueella puiston pohjoispuolella.

Löydettyjen putkilokasviesiintymien määrä kasvoi 10,8 % vanhoihin tutkimuksiin verrattuna. Vertailualueella muutos oli jonkin verran suurempi. Alueen kokonaislajimäärässä ei havaittu muutoksia, mutta eräillä saarilla lajivaihtuma ja lajimäärän muutos ovat olleet huomattavia. Raportissa esitetään saarikohtainen kuvaus kasvillisuusmuutoksista.

Yhteensä 462 tavatusta lajista 125 luokiteltiin yleistyneiksi tai luultavasti yleistyneiksi ja 56 taantuneiksi tai luultavasti taantuneiksi. Yleistyneet lajit ovat pääasiassa rantojen monivuotisia ja suurikokoisia lajeja, kosteikkojen ja metsien lajeja sekä typpeä suosivia lajeja. Kuivien niittyjen, niittyjen, laidunmaiden ja nummien lajit ovat taantuneet.

Muutosten todennäköisiksi syiksi esitetään ensi sijassa avointen perinnebiotooppien umpeenkasvua, meren rehevöitymistä sekä lisääntynyttä ilman typpikuormitusta.

Päivitetty 15.03.2017  
a142

Sähköinen julkaisu:

a142.pdf (1 MB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset