Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan 2022-2027


Dahkki(t): Meäʹcchalltõs

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 380 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi, sámegiella


Čoahkkáigeassu:

Luâttväärrplaan ohjjad Meäʹcchalltõõzz toiʹmmjummuž säʹmmlai dommvuuʹdest iiʹjji 2022-2027.

Luâttväärrplaanummuš lij riikk vuäʹmstem mädd- da čääʹccvuuʹdi kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ǩeâllʼjeei âânnmõõžž plaanummuš. Tän luâttväärrplaan kõskksaž jeärtõs veʹrddeeʹl Meäʹcchalltõõzz jeeʹres luâttväärrplaanid lij tõʹst, što täʹst luâttväärai hååid, ââʹnnem da suõjjlummuž õʹhttesuåvtet vuäʹmsteei piijjâm täävtõõzzid da pääiklaž täävtõõzzid nuʹtt, što seämmast staaneet säʹmmlai kulttuur harjjtummuž oudldõõzzid. Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan tuejjeeš čââpp õhttsažtuâjast Meäʹcchalltõõzz äʹššniiʹǩǩin, õhttsažtuâjjkuõiʹmin da čõõnâsjooukin norrum õhttsažtuâjj-jooukin, Sääʹmtiiʹǧǧin di Saaʹmi siidsåbbrin. Plaanummša vuässõʹtte še puäʒʒhååid, meäʹcctääl, turiism, kooʹddi, skååttrdummuž, luâttsuõjjlummuž da kulttuurääʹrb pååđtuâjj-joouk. Pukid äävai neʹttkõõjjõõzz pääiʹǩ juõʹǩǩ meerlast leäi vuäittmõš piâssâd vaaikted plaanummša. Luâttväärrplaanummša vuässõʹtte še nuõr: plaaneemvuuʹdest jälsteei kääucadklassneeʹǩǩ vuässõʹtte tuâjjpäjja, koon lââʹssen sääʹmnuõrid jäʹrjsteš kuullâmpoodd õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin.

Luâttväärrplaan teâuddjummuž seuʹrrjet juõʹǩǩ eeʹjj. Ođđ luâttväärrplaan tuejjeet eeʹjj 2027.

Lassidieđut:

Luâttväärrplaan lij õlmstõttum lääddas, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanrõšǩiõʹlle da säämas.

Beaivádahtton 19.9.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Säʹmmlai dommvuuʹd LVP (22 MB, pdf)