Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Naturvård-LIFE - Artrikedom i den finländska naturen - Layman´s report


Författare: Forststyrelsen

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 2018


Sidantal: 12 s.


Språk: svenska

Andra språkversioner: english, suomi


Sammandrag:

Syftet med projektet Naturvård-LIFE var att genom vårdåtgärder förbättra tillståndet på de naturtyper som är värdefullast för mångfalden och på livsbetingelser för de arter som är typiska där. Det finns områden som kräver naturvård i 64 Natura 2000-områden från Skärgårdshavet till Kuusamo.

Inom projektet vårdades sammanlagt 1 000 hektar ängar, torrängar, trädbevuxna vårdbiotoper, lundar och gamla lövskogar där vitryggig hackspett lever.

Till projektet valde objekt som utan vårdåtgärder riskerar att förlora sina värden i fråga om arter. Till exempel lundar som domineras av lövträd försvagas ofta av att granar vinner mark i alltför hög grad, vilket försvagar livsbetingelserna för lundvegetationen och de arter som är beroende av den samt försvårar förnyelsen av lövträdsbeståndet. Då det traditionella jordbruket försvinner hotas arterna på ängar och torrängar i sin tur av igenväxning av områden efter att betesgång eller slåtter upphört.

Uppdaterad 25.2.2021