Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet
Upplagan har utgått

Mäkelän alue-ekologinen suunnitelma


Författare: Vainikainen Osmo, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Matti, Suikki Anneli

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 1999

Publikationsserier: Metsähallituksen metsätalouden julkaisujaSpråk: suomi


ISBN: 952-446-128-5

Sammandrag:

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteena on metsien talous- ja virkistyskäytön ohjaaminen siten, että alueella luontaisesti esiintyvien eliölajien säilyminen ja leviämismahdollisuudet turvataan.

Mäkelän alue-ekologinen suunnitelma-alue sijaitsee Keski-Suomen maakunnan länsiosissa Pylkönmäen ja Karstulan kuntien aleella. Metsähallituksen maita on suunnitelma-alueella on noin 11 000 hehtaaria.

Suunnitelma-alue on Keski-Suomen korkeaa vedenjakajaseutua ja suurin osa alueesta on 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueelle on luonteenomaista soiden suuri määrä, noin puolet maa-alasta. Suot ovat karuja ja suurin osa niistä on ojitettu. Ojittamattomia soita talousmetsissä on noin 500 hehtaaria. Myös alueen kivennäismaat ovat varsin karuja; yli 80 % on tyypiltään kuivahkoja tai niitä karumpia kangasmaita.

Suunnittelualueen metsät ovat olleet usita vuosikymmeniä tehokkaassa metsätalouskäytössä. Suojelualueita on pinta-alasta 5 %. Vanhoja luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia metsiä samoin kuin lahopuuta alueella on erittäin vähän. Suunnitelmassa alueen pienialaisia luonnonsuojelualueita ja talousmetsien arvokkaita luontokohteita tukevat ekologisiset yhteydet on sijoitettu jokien ja purojen varsille. Kun suurin osa ekologisita yhteyksistä jää kehittymään luontaisesti, muotoutuu vesistöjen lähelle vähitellen runsaasti lahopuuta sisältäviä kuusi- ja lehtipuuvaltaisia vanhoja metsiä, mikä vastaa hyvin luonnonmetsien metsikkökuvaa. Lisäksi lehtipuun ja kuusen osuutta lisätään sekä talouskäytössä että talouskäytön ulkopuolella olevissa metsissä puulajisuhteiden palauttamiseksi lähemmäksi luonnonmetsissä vallinnutta tilannetta. Suunnittelualueen ekologista verkostoa vahvistaa Mäkelän 2 200 hehtaarin virkistymetsä, jossa yli 100-vuotiaiden metsien osuus säilytetään selvästi suurempana kuin normaalissa talousmetsässä.

Uppdaterad 27.1.2022