Author(s) Leppänen Timo, Osmonen Olli, Kyykkä Tanja, Sulkava Pekka, Rajasärkkä Ari, Karhu Heikki, Honkola Juhani
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2007
Pages 69 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 171
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-624-0 (painettu), 978-952-446-625-7 (pdf)
Summary

Pohjoisessa Lapissa sijaitseva Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Sen vedet laskevat Norjan ja Venäjän rajalla kulkevaa Paatsjokea pitkin Jäämereen. Järveä on säännöstelty 1940-luvulta lähtien. Laaja vesistöalue kuuluu subarktiseen, mantereiseen ilmastovyöhykkeeseen. Inarijärven rannat ja saaret ovat pääosin kuivahkoja mäntyvaltaisia kankaita, eikä koivumetsiä juuri esiinny. Inarijärvi, sen Vätsärin erämaa-alueeseen kuuluva koillisosa ja Ivalojoen suistoalue on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkostoon.

Tähän linnustoselvitykseen on koottu Inarijärven lintuhavaintoja sekä alueen linnustoa koskevista varhaisemmista julkaisuista että useista julkaisemattomista lähteistä aina 1800-luvulta nykypäiviin. Inarijärven pesimälajistolle on laskettu parimääräarviot. 2000-luvulla toteutettujen lintulaskentojen myötä avautui mahdollisuus verrata Inarijärven saarista kerättyä vanhaa, 1970-luvulta peräisin olevaa, maalinnustoaineistoa uudempaan.

Selvitys kattaa Inarijärven lukuisine saarineen, niemineen ja vuonoineen sekä Ivalojoen suistoalueen. Myös järven rannalla sijaitsevat taajamat, Inarin kirkonkylä, Nellim, Veskoniemi ja Partakko, sisältyvät tutkimusalueeseen. Linnustoselvitys toimii kattavana, alueen linnuston perusteoksena ja palvelee hallinnon tarpeita esimerkiksi maankäytön suunnittelun apuvälineenä.

Inarijärven alueella on tavattu yhteensä 209 lintulajia. Pesimälajistoon kuulu 107 lajia, joista uhanalaisia ovat ampuhaukka, lapinsirri, naurulokki, käenpiika ja pikkutikka. 15 paikkalintulajia, esimerkiksi riekko, metso, kanahaukka, huuhkaja, pohjantikka, lapintiainen, kuukkeli ja korppi, asustavat reviireillään läpi vuoden.

Pesimälintujen lisäksi Inarijärvellä tavataan lajeja, jotka saattavat levähtää alueella muutollaan. Tunturi-Lapin lintulajeista tällaisia ovat esimerkiksi lapasotka, suosirri, punakuiri, lapinkirvinen ja lapinsirkku. Myös Jäämeren läheisyys näkyy Inarijärven linnustossa. Säännöllisiä vierailijoita arktiselta merialueelta ovat esimerkiksi merimetso, merikihu sekä meri- ja harmaalokki.

Vaikka maalintujen elinolosuhteet ovat säilyneet Inarijärvellä verrattain muuttumattomina, on linnustossa tapahtunut muutoksia viimeisten 25 vuoden aikana. Esimerkiksi tilhi, leppälintu ja vihervarpunen ovat runsastuneet. Aikaisempaa vähemmän 2000-luvun laskennoissa havaittiin liroja, keltavästäräkkejä, punakylkirastaita ja järripeippoja.

Printed version available
Price 15 €