Author(s) Hokkanen Marja, Päivinen Jussi
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2004
Pages 12 s.
Language
suomi
ISBN 952-446-396-2 (painettu)
Summary

Metsien ennallistaminen on melko uusi monimuotoisuuden suojelukeino. Ennallistamistoimien tavoitteena on nopeuttaa muuten hidasta luonnonmetsän rakennepiirteiden lisääntymistä suojelualueilla. Ennallistamista tehdään erityisesti suojelualueilla olevilla, entisillä talousmetsäkuvioilla. Ainoastaan pieni osa suojelualueiden metsistä ennallistetaan.

Metsiä ennallistetaan polttamalla, monipuolistamalla metsikön rakennetta pienaukotuksin sekä lisäämällä lahopuun määrää puita vaurioittamalla. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat tarkkoihin kohteille laadittuihin ennallistamissuunnitelmiin, jotka sisältävät tiedon kohteiden luontoarvoista ja luonnontilaisuudesta.

Ennallistaminen ei rajoitu luontotyypeistä vain metsiin. Myös ojitettuja soita ja pienvesiä ennallistetaan.

Out of print