Author(s) Teeriaho Jari, Tolvanen Petteri
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1997
Pages 114 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 75
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-024-6 (painettu)
Summary

Metsähallituksen Kainuun puistoalue teetti kesällä 1993 Suomussalon Murhisalon alueella luonnonarvojen inventoinnin, jonka tulokset esitetään tässä raportissa. Lisäksi alueella tehtiin v. 1993 Kainuun puistoalueelle erillinen kääväkäsinventointi (Keijo Savola) ja perinteisen maankäytön selvitys (Katja Juntunen), joiden tulokset eivät eräitä kääpähavaintoja lukuun ottamatta sisälly tähän raporttiin.

Inventointi rajattiin noin 4 000 hehtaarin suuruiseksi valtion maille käyttäen rajausperusteina yhtenäisenä ja luonnontilaisena säilyneen Kivijärvi-Nivajärvi-järviketjun valuma-alueen rajoja sekä jo aikaisemmin inventoitujen tai suojeltujen alueiden rajoja. Merkittävä osa inventoidusta alueesta kuuluu myös valtakunnalliseen pienvesien kartoitusohjelmaan. Inventoinnissa keskityttiin kasvillisuuteen ja erityisesti putkilokasvilajistoon. Lisäksi selvitettiin alueen itiökasveja, kääväkkäitä ja linnustoa. Tutkimusalue jaettiin kolmeentoista osa-alueeseen. Kasvillisuuden kuviointia ei suoritettu, vaan maastossa havaitut kasvillisuustyypit sijoitettiin karttapohjille ilman tarkkoja kuviorajoja. Edustavista, perustyypistä poikkeavista tai muuten merkittävistä kohteista laadittiin lisäksi sanallisia kohdekuvauksia.

Inventoitu alue osoittautui luonnonarvoltaan erittäin merkittäväksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi. Murhisalo käsittää mm. maassamme ainutlaatuisen saaren, suhteellisen luonnontilaisena säilyneen järviketjun valuma-alueen. Alueella on myös runsaasti arvokkaita vanhoja luonnonmetsiä (kuivista kankaista lehtoihin), lettosoita, luhtia ja reheviä tulvaisia jokivarsimetsiä. Maakunnallisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja esiintyy alueella useita. Kääväkäslajistoa indikaattorina käyttäen inventoitu alue on maassamme ainutlaatuisen arvokas vanhan luonnonmetsän alue, joka sijoittuu eräässä pisteytyksessä samaan luokkaan kuin esim. Patvinsuon kansallispuisto. Myös alueen suurnisäkäslajisto on varsin edustava.

Alueen kulttuurihistoriallinen merkitys luonnonarvojen rinnalla korostui jo 1980-luvulla julkisuudessa käydyissä Murhisalon suojelukeskusteluissa. Murhisalo on osa Suomen viimeisten vienankarjalaisten kylien, Hietajärven ja Kuivajärven, vanhaa nautinta-aluetta.

Printed version available
Price 0 €