Dahkki(t) Salmi Juha S., Holappa Ari, Meriruoko Ari, Tervonen Markku, Tolonen Iiris
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2008
Siidolohku 41 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 60
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-678-3 (painettu), 978-952-446-679-0 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Voimassa oleva Kainuun luonnonvarasuunnitelma on laadittu 10-vuotiskaudelle 2002-2011. Metsähallituksen luonnonvarojen suunnittelujärjestelmän mukaisesti suunnitelmakauden puolivälissä tehdään suunnitelman välitarkastus, jossa tarkastellaan kulunutta suunnitelmakautta ja tarkistetaan loppukauden suunnitelma ja toimintaohjelma. Kainuun luonnonvarasuunnitelman välitarkastus alkoi syyskuussa 2007 ja suunnitelma julkaistiin kesällä 2008. Se oli ensimmäinen normaalimuotoinen välitarkastus, joten siinä luotiin myös välitarkastuksen käytäntöjä.

Loppukauden suunnitelman lähtökohtana on voimassa oleva suunnitelma, johon tehdään vain välttämättömät tarkistukset. Suunnitelman muutostarvetta arvioidaan yhdessä sidosryhmien edustajista koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Tarkistustarvetta saattavat aiheuttaa Metsähallituksessa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Arvioinnin jälkeen Metsähallitus tekee tarvittavat uudet linjaukset ja päättää uudet tavoitteet. Alueelle määritetään uusi hakkuusuunnite käyttämällä ajantasaisia metsävaratietoja ja muita laskennan perusteita. Välitarkastuksen viimeisenä vaiheena päivitetään tulosalueiden toimintaohjelmat. Projektin yhteydessä uusitaan myös alueen maankäyttökartta. Välitarkastukseen ei liity vaihtoehtotarkastelua eikä kattavaa luonnonvarojen kuvausta.

Suunnitelman seurannalla mitataan kestävyyden eri osa-alueiden toteutumista. Kainuussa seurantaa tehtiin pääosin maakuntarajauksella. Seurannan osa-alueet ovat maankäyttö, virkistys, luonnonsuojelu, talous ja aluetalous. Luonnonsuojelun mittareilla seurattiin lähinnä ekologisen verkoston kehittymistä ja siinä tarkastelu perustui ekologisiin osa-alueisiin. Mittarit osoittivat, että toiminta on ollut suunnitelman mukaista ja että kaikilla seurannan osa-alueilla mittareiden kehitys on ollut positiivista.

Kainuun välitarkastuksessa tekijöiksi, jotka aiheuttavat muutostarpeita suunnitelmaan, tunnistettiin metsänhoitosuositusten muuttuminen, metsien suotuisa kehitys, luontopalveluiden aleneva rahoituskehys sekä yhteiskunnassa vallitseva voimakas paine bioenergian käytön edistämiseksi.

Suunnitelman perusratkaisuja tarkistettiin loppukaudelle 2008-2011 seuraavasti: 

  • Kainuun alueen hakkuusuunnite nousee 1 100 000 m3:iin vuodessa (alkujaksolla 870 000 m3 / v.) 
  • Virkistyskäyttöä palvelevien rakenteiden kunnostuksessa ja ylläpidossa tarvitaan priorisointia, kun käytettävissä oleva rahoitus vähenee. Kaikkia kohteita ei voi eikä kannata ylläpitää. Priorisointia tehdään yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa. Matkailusektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään myös lisäämään ja tehostamaan virkistysrakenteiden käyttöä. 
  • Bioenergian osalta alkuperäistä suunnitelmaa muutetaan siten, että uusien turvetuotantoalueiden perustaminen on mahdollista kunhan ensin selvitetään alueen luonnonsuojelulliset arvot ja muut mahdolliset toiminnan rajoitukset. 

Varsinaisia bioenergialinjauksia Kainuun välitarkastuksessa ei tehty. Metsähallituksen mahdollisuudet bioenergian käytön edistämiseen ja bioenergiaan perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen selvitetään erillisessä Metsähallituksen projektissa.

Suunnitelman toteutumista seurataan loppukauden aikana alkuperäisten mittareiden avulla. Mittareiden arvot raportoidaan viiden vuoden eli suunnitelmakauden jälkipuoliskon keskiarvona. Luonnonvarasuunnitelma uusitaan vuonna 2012.

Preanttus nohkan