Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2017
Siidolohku 170 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 146
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-178-6 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu kuudelle Natura 2000 -ohjelman alueelle sekä niihin välittömästi rajautuville, suojeluun varatuille valtion alueille, jotka sijaitsevat Pohjois-Karjalan maakunnassa, Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Juuan ja Kontiolahden kuntien alueilla. Suunnittelualueeseen kuuluvat Natura-alueet: Kolin kansallispuisto, Huuhkajanvaara, Huurunlampi-Sammakkolampi-Huurunrinne, Iso-Veteläinen, Savijärven suo ja Verkkovaara. Kokonaispinta-ala on 3 646 ha.

Kolin kansallispuisto on perustettu vuonna 1991 lailla 581/1991 ja laajennettu lailla 634/1996. Sen rauhoituksesta, hallinnasta ja hoidosta on säädetty asetuksella 674/1991. Kansallispuisto on perustettu edustavan pohjoiskarjalaisen vaara-alueen, vanhojen metsien ja niiden eliöstön sekä kansallismaiseman keskeisen osan suojelemiseksi, kaskitalouden luomien maisemien ja kasviyhdyskuntien ylläpitämiseksi sekä ympäristöntutkimusta, ympäristövalistusta ja luonnonharrastuksen edistämistä varten.

Koli on Itä-Suomen suojelualueverkostolle merkittävä. Suunnittelualueen keskeisiä arvoja ovat valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja kansallismaisema, kulttuuriperintö, perinnebiotoopit, metsäekosysteemi, geologia, luontomatkailu, luonnon ja kulttuurikohteiden virkistyskäyttö sekä luontoliikunnan fyysiset ja henkiset terveysvaikutukset, tutkimus ja opastusviestintä.

Suunnitelman tavoitteena on säilyttää maisema-arvot, rakennusperintö ja muinaisjäännöskohteet. Perinteisen elinkeinon ja maankäytön tuottamien valtakunnallisesti arvokkaiden ja muiden edustavien perinnebiotooppien rakennepiirteet, edustavuus ja lajisto säilyvät ja paranevat. Boreaalisten metsien, lehtojen, soiden ja pienvesien luonnontila ja niiden lajisto säilyvät ja elinympäristöjen edustavuus paranee. Kansallispuisto ja sen ympäristö tarjoavat lisää mahdollisuuksia kestävään luontomatkailuun ja jokamieskäyttöön turvaamalla alueen vetovoimatekijät yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Opastusviestintä ohjaa kävijöitä sekä matkailuyrityksiä kestävään luonnossa liikkumiseen ja hankkimaan myönteisiä luontokokemuksia sekä auttaa ymmärtämään luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun merkityksen.

Alueen retkeily- ja luontomatkailukäyttö tulee todennäköisesti lisääntymään suunnitelmakaudella. Virkistyskäytön luontoarvoille ja maisemalle mahdollisesti aiheuttamia haittavaikutuksia vähennetään alueen maankäytön vyöhykkeistämisellä, rakenteiden hyvällä suunnittelulla ja sijoittamisella sekä opastusaineiston parantamisella. Suunnitelmakausi on noin 15 vuotta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu osittain Euroopan komission LIFE-rahoituksella (Luon-nonhoito-LIFE, LIFE10 NAT/FI/00048).

Sähköinen julkaisu