Dahkki(t) Kurikka Tuula, Lehtonen Tanja
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 39 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 8
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-7542-2 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Raportti on kuvaus Koloveden kansallispuiston kasvillisuudesta. Se kuuluu luonnonsuojelualueilta tehtäviin perusselvityksiin. Kartoituksessa on kasvillisuustyyppien ja kasvilajiston lisäksi tarkasteltu myös metsärakennetta.

Koloveden kansallispuistoa luonnehtii vaihteleva topografia ja sen luoma mosaiikkimainen metsäkuva. Kallioisilla alueilla kasvaa valoisia männiköitä ja kallioiden välisissä notkelmissa tuoreita ja lehtomaisia kankaita ja reheviä korpia. Tuoreet ja lehtomaiset kankaat ja korvet ovat tiheitä kuusen vallitsemia männyn, koivun, haavan ja muiden lehtipuiden kirjavoimia sekametsiä. Reilu puolet Koloveden metsistä on yli satavuotiaita. Metsissä on paikoin runsaastikin maapuuta ja kuollutta pystypuuta, joiden merkitys uhanalaisille ja harvinaistuneille lajeille on suuri. Kansallispuistossa on aiemmin harjoitetun metsätalouden vuoksi myös nuoria metsiä, joten alueen metsät muodostavat sarjan eri-ikäisiä metsäsukkessiovaiheita.

Järvi-Suomen alueelle tyypillisesti soita on vähän. Suot ovat kapeita korpijuotteja tai pienialaisia rämepainanteita kallioiden välissä.

Erämaiselle metsäluonnolle vastapainon muodostavat kulttuuriympäristöt, Huuhtiniemen entisen metsänvartijatilan ja Mäntysalon kämpän pihapiirit.

Preanttus nohkan