Dahkki(t) Hjort Jan, Virtanen Kimmo, Aarnio Jouni, Annanpalo Ritva, Mutanen Marko, Martikainen Petri, Rassi Pertti, Rajasärkkä Ari, Lehtonen Hannu (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2001
Siidolohku 146 s.
Giella
suomi
ISBN 952-446-318-0 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Syöte Life -projektin tavoitteena on yhteensovittaa luonnonsuojelu ja muut maankäyttömuodot Syötteen alueella. Projektin päätoimenpiteenä on hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen alueelle. Suunnitelma edellyttää erilaisia perusselvityksiä alueen luonnosta ja historiasta. Tähän teokseen on koottu Syöte Life -projektin aikana tehdyt perusselvitykset geomorfologiasta, suohistoriasta, metsien käytön historiasta, luonto- ja kultturibiotoopeista, perhosista, kovakuoriaisista ja maalinnustosta. Perusselvitykset kertovat alueen luonnon monipuolisuudesta ja osoittavat alueen merkittävyyden ja tarpeellisuuden sekä kotimaisessa suojelualueverkossa että Euroopan unionin Natura 2000 -verkostossa.

Preanttus nohkan
Lassidieđut

Julkaisu on luettavissa Syötteen luontokeskuksessa (luontoon.fi)