Dahkki(t) Parikka Matti, Karila Hannu, Railo Airi, Pieniniemi Seija, Salmi Juha, Hytönen Mika, Joensuu Olavi, Rajasärkkä Ari
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 123 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 26
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-163-3
Čoahkkáigeassu

Projektin tehtävänä oli laatia monitavoitteinen luonnonvarasuunnitelma Metsähallituksen Pohjanmaan metsätalouden maantieteelliselle alueelle osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Projekti toteutettiin 4.8. 1998–31.12.1999.

Metsätalous on Pohjanmaalla Metsähallituksen liiketoimintojen ydin. Metsätalouden metsämaata on 472 700 hehtaaria ja ala on kasvamassa metsätalousmaan ostojen myötä. Luonnonvarasuunnittelussa määritettiin alueelle uusi hakkuusuunnite, jonka hakattavan puumäärän lisäys painottuu kasvatushakkuista kertyvään kuitupuuhun.

Luonnonsuojelualueiden pinta-alat kasvavat, kun suojeluohjelmia toteutetaan. Talousmetsien luonnonhoito ja alue-ekologia ovat keskeisiä periaatteita ja tavoitteita monimuotoisen metsäluonnon käytössä ja hoidossa. Metsätalouden ympäristöoppaan mukaiset metsänkäsittelytavat tulevat muuttamaan metsämaisemaa.

Villillä Pohjolalla on monipuoliset edellytykset tuottaa Pohjanmaan alueella asiakkailleen aitoon luontoon perustuvia luontomatkailutuotteita kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Maa- ja vesialueiden käyttö suunnitellaan siten, että se tukee matkailuelinkeinoa.

Maanjalostus kaavoituksineen ja maa-aineskauppa ovat osa Metsähallituksen liiketoimintaa. Loma-asuntotonttien myynti tähtää suojeluohjelmien yksityismaiden lunastamiseen ja suojeluvaihtojen toteuttamiseen annetun velvoitteen mukaisesti vuoteen 2004 mennessä.

Metsähallituksen liikevaihto Pohjanmaan alueella on noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. Metsähallituksen työllistävä vaikutus on yli 400 henkilötyövuotta. Toiminnallaan Metsähallitus tukee Pohjanmaalla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen toteutumista.

Sähköinen julkaisu
Preanttus nohkan