Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2010
Siidolohku 104 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 88
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-812-1 (painettu), 978-952-446-813-8 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Pyhä-Häkin Natura-alue sijaitsee Keski-Suomessa. Suunnittelualue käsittää Pyhä-Häkin kansallispuiston, Poika-ahon vanhan kruununmetsätorpan, Pyhä-Häkin ympäristöarvometsän, Tulijärvenkankaan ja Saarikkaankankaan suojeluun varatut alueet, Kylmämäen vanhojen metsien suojeluohjelma-alueen sekä eteläosassaan harjualueen, joka on yksityismaalla.

Pyhä-Häkin kansallispuisto on eteläisen Suomen huomattavimpia vanhan metsän alueita ja suunnittelualueen keskeisin suojelukohde. Poika-ahon entinen kruunumetsätorppa ympäristöineen on arvokas kulttuuriperintökohde. Kylmämäen vanhojen metsien alueella on mm. arvokasta kääpälajistoa. Tulijärvenkankaan ja Saarikkaankankaan alueet, samoin kuin ympäristöarvometsä, on liitetty Naturaan pienvesiensä ja harjuluontonsa vuoksi. Ympäristöarvometsässä on metsätalouskäytön rinnalla tavoitteena luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Keskeisten suojeluarvojen turvaamiseksi suunnitelmassa on asetettu seuraavat päämäärät:

  • Vanhojen metsien ja erityisesti lahopuulajiston elinympäristöjen kytkeytyvyyden lisääminen.
  • Suoluonnon palauttaminen luonnontilaan.
  • Retkeilyrakenteiden sopeuttaminen erämaiseen ympäristöön ja palveluvarustuksen parantaminen.
  • Puiston tunnettuuden ja retkeilypalveluiden parantaminen.
  • Poika-ahon perinnebiotooppiarvojen lisääminen ja rakennusten historiallisen arvon säilyttäminen.

Suunnitelmalla pyritään siihen, että Pyhä-Häkin kansallispuisto on tulevaisuudessa eteläisen Suomen huomattavin aarniometsä, jossa on vanhoja, karuja männiköitä, reheviä luonnontilaisia korpia ja vähäravinteisia nevoja. Reitit keskitetään kansallispuiston keskiosaan ja rakenteita on vähän, joten alueen erämaaluonne säilyy. Lähialueen metsien suojelu, talousmetsien metsän- ja luonnonhoitotoimenpiteet sekä vapaaehtoiset suojeluratkaisut liittävät kansallispuiston luontevasti ympäröiviin metsätalousalueisiin ja suojelualueverkkoon.

Natura-alueelle on osoitettu kolme retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä: kansallispuiston keskusalue, Poika-aho sekä Tulijärvenkangas. Puiston keskusalueelle sijoittuu pääosa puiston retkeilyreiteistä sekä Kotajärven tulentekopaikka. Poika-ahosta tehdään varaustupa, jonka varustelutaso pidetään matalana. Tulijärvenkankaan alue rakenteineen mahdollistaa päiväretkien ohella myös viikonloppuvaellukset Pyhä-Häkissä. Pääosa suunnittelualueesta (mm. eteläosan yksityismaat) on syrjävyöhykettä. Siellä liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeuksien mukaisesti ja sen läpi kulkee joitakin retkeilyreittejä. Syrjävyöhykkeelle ei sijoiteta retkeilyn palvelurakenteita eikä uusia reittejä.

Lisäksi esitetään suojelualueiden laajentamista liittämällä Tulijärvenkangas ja Saarikkaankangas kansallispuistoon ja perustamalla Kylmämäki luonnonsuojelualueeksi. Retkeilyn ja luontomatkailun kehittämiseksi esitetään henkilöopastuksen jatkamista, luontoon.fi -sivujen tehokkaampaa käyttöä, palveluvarustuksen pienimuotoista täydentämistä sekä yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 15 €