Dahkki(t) Siivonen Stefan
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 16 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja poronhoitoalueen merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2023. Useimmissa tapauksissa pesätarkastukset tehtiin käymällä pesällä vain kerran pesimäkauden aikana, kun poikaset olivat rengastusikäisiä. Lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 90 prosenttia, merikotkan reviireistä 92 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 84 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 94 prosenttia.

Maakotkan pesintätulos oli toista vuotta peräkkäin hyvä. Merikotkan pesintätulos oli useimmiten toistuviin keskinkertaisen tai hyvän pesimämenestyksen vuosiin nähden jokseenkin huonompi. Muuttohaukan pesintätulos on ollut hitaasti laskusuhdanteinen 2010-luvulta lähtien, mutta 2023 pesintätulos oli viime vuosiin peilaten keskimääräinen. Tunturihaukan pesintätulos on heikentynyt 2000-luvun puolivälistä lähtien, mutta 2023 pesintätulos oli viimeisen kymmenen vuoden aikajanalla katsottuna hyvä.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka vain poronhoitoalueella) 100 euron löytöpalkkion. Vuonna 2023 palkkio maksettiin kaikkiaan 22 uudesta maakotkan ja poronhoitoalueen merikotkan pesästä.

Sähköinen julkaisu