Dahkki(t) Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 127 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 13
ISSN-L 1235-8983
Čoahkkáigeassu

Seitsemisen kansallispuistosta n. 50 % on suota. Tästä alasta on metsäojitettu 60 % pääasiassa 1960- ja 1970-luvuilla. Ojitettujen soiden luonnonarvot pyritään palauttamaan ennallistamalla suot. Tätä varten on laadittu suunnitelma, joka kattaa koko kansallispuiston alueen.

Suunnitelman laadinnassa käytettiin apuna vanhoja ja uusia ilmakuvia (vuosilta 1930, 1963 ja 1991), metsätalouden tarkastusten tietoja ja kasvillisuuskarttaa. Suunnitelmassa esitetään valuma-alueittain kartoilla soiden puustoisuus ennen ojitusta. Soiden alkuperäinen ravinteisuustaso ja tyyppi esitetään mikäli se on mahdollista nykytilanteessa arvioida. Ojituksen vaikutus puuston kasvuun esitetään kuvioittain ja arvioidaan ojituksen vaikutusta kasvillisuuteen.

Suot ennallistetaan täyttämällä ojat kaivurilla. Vain erityisen herkillä kohteilla, esim. lähteiden ympärillä, ojat padotaan tai täytetään lapiolla. Tämän lisäksi suurella osalla soista tarvitaan puuston poistoa osittain tai kokonaan, jotta haihduntaa saadaan vähennettyä. Samalla saadaan maisema ennallistettua melko nopeasti, mikä kansallispuistossa on tärkeää. Ennallistamissuunnitelma esitetään kartoilla valuma-alueittain. Ennen ennallistamista kultakin kohteelta tehdään yksityiskohtainen ojientäyttämissuunnitelma ja leimikko. Tässä vaiheessa suunnitelmaa voidaan tarkentaa tai muuttaa lisätietojen pohjalta.

Kaikkia ennallistettavia soita seurataan kuviokohtaisesti, jotta saadaan selville, kuinka ennallistaminen etenee ja tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Koska Seitseminen on ensimmäinen suuri ennallistamiskohde ja sijainniltaan ja muilta edellytyksiltään sopiva, sinne on perustettu näytealoja, joiden tutkimuksella selvitetään tarkemmin ennallistumissukkessiota.

Preanttus nohkan