Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2014
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Fasta fornlämningarna är spår efter mänsklig verksamhet i skärgården. En del av dem kan lätt observeras i naturen, medan andra är övertäckta med vegetation eller jordmån i t.ex. tät granskog. Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av landhöjningen.