Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 59 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 21
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-514-4 (pdf)
Tiivistelmä

Älänteen hoito- ja käyttösuunnitelma on osa ”Soiden ennallistaminen ja ympäristökasvatus” Life luonto -hanketta. Älänteen Natura 2000 -alue (3152 ha) sijaitsee Rautavaaran ja Varpaisjärven kunnissa Pohjois-Savon maakunnassa. Se koostuu luonnonsuojelulailla toteutettavista maa-alueista, joiden suurimpia omistajia ovat Metsähallituksen luontopalvelut, UPM-Kymmene ja Varpaisjärven kunta. Koko alueesta ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualuetta. Yksityisiä perustettuja suojelualueita on 7 kpl ja niiden pinta-ala on 72,4 ha. Vesialueita hallinnoivat osakaskunnat ja niiden toteutustapana on vesilaki.

Älänne on monipuolinen ja arvokas kokonaisuus pohjoissavolaista harju-, suo- ja vesiluontoa. Kasvillisuus on karua mäntyvaltaisten metsien lajistoa. Vaihtelua lajistoon tuovat muutamat rehevät lehdot ja joenrantametsät. Soilla on ripaus pohjoisten aapasoiden piirteitä mm. vetisissä rimmissä. Eteläisten soiden piirteitä kuvastavat rahkaiset keitaat. Natura-luontotyyppejä alueella esiintyy 70 % pinta-alasta. Alueen huomattavin suojeltava laji on liito-orava. Linnuston suojelualueena Älänne on erityisen arvokas, ja alueella esiintyy 19 lintudirektiivin liitteen I lajia.

Alueen suurimmat ongelmat ovat runsas virkistyskäyttö ja metsien rakennepiirteiden yksipuolisuus. Virkistyskäyttö on aiheuttanut herkkien harjualueiden kulumista ja roskaantumista. Metsätalous on voimakkaasti muokannut Älänteen aluetta. Vaikka metsätalouden harjoittaminen on Metsähallituksen mailla lopetettu, vaikuttavat esim. metsien yksipuolinen puuston rakenne ja lahopuuston vähyys alueen lajistoon. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on saada yhdistettyä alueen virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu. Tavoitteena on myös etsiä keinoja alueen luonnonsuojeluarvojen parantamiseksi.

Natura-alueen luonnonarvojen turvaamiseksi alue on rajattu kahteen osaan, syrjä- ja virkistysvyöhykkeeseen, joista jälkimmäiseen ohjataan alueen virkistyskäyttö. Luonnonarvojen parantamiseksi Älänteelle ehdotetaan erilaisia ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä. Toimenpiteillä on arvioitu olevan luonnonarvoihin myönteinen vaikutus.

Suunnitelman toteuttaminen vaatii runsaasti resursseja etenkin palvelurakenteiden rakentamisessa. Pääosa näistä töistä tehdään Life luonto -hankkeessa. Metsähallituksen resursseja suunnitelman toteuttaminen vaatii etenkin luonnonhoito- ja ennallistamistöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelurakenteiden ylläpito vuosittain jakaantuu Metsähallituksen ja alueen kuntien kesken. Lisäresursseja toivotaan alueen harjukasvilajiston inventointiin.

Sähköinen julkaisu