Tekijä Meahciráđđehus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 158 s.
Kieli
sámegiella
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 107
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-880-0 (painettu), 978-952-446-881-7 (pdf)
Tiivistelmä

Meahcceguovlolága mielde Meahciráđđehus lea dahkan Báišduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, mainna geahččalit seailluhit guovllu meahccáivuođa, dorvvastit luondduealáhusaid ja sámekultuvrra sihke ovddidit luonddu máŋggabealat geavaheami ja dan vejolašvuođaid. Go lea dahkkojuvvon Báišduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, de seammás lea dahkkojuvvon meahcceguvlui rádjašuvvi jekkiidsuodjalanguovlluid sihke Luopmošjoga guovllu dikšun- ja geavahanplána. Plánas ovdanbukton ulbmilat ja doaibmabijut gusket sihke meahcceguvlui ja plánii gullevaš eará guovlluide, jos ii sierra nuppeláhkai daddjojuvvo.

Plána vuođđuduvvá lágaide ja ásahusaide, guovllu luonddu ja geavaheami vuođđočielggadusaide (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 161), báikkialdefitnamiidda, čanasjoavkkuid ovdanbuktin oainnuide sihke ráđđádallamiidda Sámedikkiin sihke báikkálaš olbmuid dieđuide ja ožžojuvvon máhcahahkii.

Báišduoddara meahcceguovlu lea Suoma njealjádin stuorámus meahcceguovlu, man viidodat lea s. 157 000 ha. Báišduoddara meahcceguovlu ja dan sisa báhcci Geavu luonddumeahcci sihke daidda rádjašuvvi jekkiidsuodjalanguovllut hábmejit lagabui 238 000 hektára viidosaš ollisvuođa. Oppa guovlu gullá sámiid ruovttuguvlui.

Báišduoddara meahcceguovlu lea luondduealáhusbargiide ja eará báikegoddelaččaide dehálaš boazo­doallo-, meahccebivdo-, guolástan-, lubmen- ja lustageavahanguovlu. Guovlu gullá eanaš Báisduoddara bálgosa sihke muhtun muddui Muttošjávrri, Gálddoaivvi ja Muotkeduoddara bálgosiid boazodoalloguovlluide. Rievssatbivdu mearkkaša ollu báikkálaš olbmuide. Rievssaha bivdet guovllus maiddái árbevirolaš vuogi mielde gárdumiin.

Olbmot vánddardit eanaš meahcceguovllu olggobealde, Geavu luonddumeahcis. Geavu vánddardan­johtolahkii šaddá johtit meahcceguovllu bokte ja muhtumin olbmot johtet maiddái merkejuvvon johtolagaid olggobeallai meahccái. Ohcejoga lahka, muhtun muddui meahcceguovllu sisa báhcci Goahppelašjávrri guovlu lea maiddái bivnnuhis vánddardanbáiki.

Plánas ii báljo árvaluvvo ođđa vánddardanráhkadusaid dahje -johtolagaid lasiheapmi.

Plána lea ollásit fidnemis suomagiellii (Metsähallituksen luonnonsuojelu­julkaisuja. Sarja C 100)

Painos loppunut
Lisätietoja

Paistunturin erämaa-alueen ja siihen liittyvien soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma.