Tekijä Mäkynen Aurelia
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 68 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 262
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-023-2 (pdf)
Tiivistelmä

Världsarvet Kvarkens skärgård ligger i skärgården i kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs. De grunda havsvikarna och steniga fjärdarna med snabb landhöjning är speciell livsmiljö för vilda arter och intres-sant rekreationsområde för människor. Under sommarsäsongen 2017 (27.5-13.9) genomfördes det en be-sökarundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård. Det var den andra undersökningen i ordningen, den första gjordes 2009. Den här undersökningen fokuserade på besökarnas åsikter om anordningar för friluftsliv och världsarvet. Analyserna baserades på statistiska nyckeltal, som medelvärden. De flesta som svarade till frågefor-mulären var i åldern 45-64 och hade högre högskoleexamen. Nästan hälften var fast bosatt i en av världsarvs-kommunerna. Andelen inhemska resenärer var 41 % och andelen utländska resenärer var 14 %. Mängden ut-ländska resenärer var 5 % större än i den förra undersökningen. Totalt samlades in 472 ifyllda frågeformulär.

De flesta av alla som svarade hade besökt området förut. Den vanligaste gruppstorleken var 2-5 personer, och grupperna bestod huvudsakligen av familjer. För 48 % av de som svarade var världsarvsområdet det viktigaste besöksmålet. Faktumet att det handlade om ett världsarv var viktigt i reseplaneringen för ungefär hälften av de som svarade. För en fjärdedel av de som svarade spelade världsarvsstatusen ingen roll då de planerade sin ut-flykt. Svedjehamn och Replotbron var de populäraste besöksmålen. Av de som svarade var 64 % på dagsbesök och de flesta kom till området med personbil. Undersökningen nådde även en hel del båtburna besökare. De som övernattade i området tillbringade oftast natten i sin egen båt.

Den viktigaste orsaken att besöka Kvarkens skärgård var att uppleva naturen och landskapet. Att promenera eller vandra var den populäraste aktiviteten i området, men även att observera naturen var viktigt för många. De som svarade uppskattade att besöket ökade deras välmående och hälsa, och att dessa hälsoeffekter var värda minst 100 euro. De flesta var nöjda med både kvaliteten och kvantiteten av servicen som erbjuds i området. Trots det hade många konkreta utvecklingsidéer. Det regionala indexet, som beskriver hur nöjda besökarna var med området, var 4,2, jämfört med förra undersökningens 3,98. Maxpoäng är 5,0. Av de som svarade visste 85 % på förhand om att området ingår på världsarvslistan, och 71 % visste även varför det hade fått världsarvs-statusen. Tidningar, internet och familjemedlemmar eller bekanta var de vanligaste informationskällorna.

Det viktigaste resultatet är att besökarna verkar vara rätt så nöjda med sitt besök i världsarvet, och att betyget för friluftsanordningar har stigit sedan den första undersökningen 2009. Riklig mängd med utvecklingsidéer motiverar till att fortsätta med att förbättra och utveckla områdets service för besökare.