Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 97 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 98
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-870-1 (pdf)
Tiivistelmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman (hks) alue muodostuu Etelä-Kuusamon vanhojen metsien alueista, kahdesta soidensuojelualueesta sekä Teerisuo–Hanhiharjun Natura 2000 -alueesta. Lisäksi osa Hossan rantojensuojeluohjelman alueesta kuuluu mukaan suunnittelualueeseen. Kaikkiaan suunnittelualue käsittää neljä kokonaista Natura 2000 -aluetta ja osan Hossan Natura 2000 -alueesta. Suunnittelualueella on kaksi perustettua soidensuojelualuetta. Tavoitteena on, että kaikki suunnittelualueen osat perustetaan lakisääteisiksi suojelualueiksi joko liittämällä niitä jo olemassa oleviin suojelualueisiin tai perustamalla uusia suojelualueita.

Etelä-Kuusamon alueelle ovat ominaisia luonnontilaiset vanhat vaarametsät ja luonnontilaiset suot sekä erämaiset järvet, vaikkakin suunnittelualueen eri osat ovat luonnonoloiltaan vaihtelevia. Etelä-Kuusamon suunnittelualueella on merkittäviä kulttuuriperintökohteita ja maisema-arvoja. Luonnonarvojen ja erämaisuuden säilyttäminen on alueen hoidon ja käytön tärkeimpiä tavoitteita.

Etelä-Kuusamon suunnittelualue on merkittävä kohde paikallisille kalastajille, metsästäjille ja marjastajille. Lisäksi retkeily- ja virkistyskäyttö on lisääntynyt, joskin alueella olisi mahdollisuuksia kehittyä huomattavasti nykyistä tunnetummaksi retkeily- ja luontokohteeksi. Hoito- ja käyttösuunnitelman yhtenä tavoitteena onkin parantaa alueen tunnettuutta viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Suunnitelman laatimisessa on noudatettu osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnittelutyön aikana järjestettiin yleisötilaisuuksia ja käytiin neuvotteluja eri toimijoiden kanssa. Suunnittelualueen värikäs suojeluhistoria ja eri suojeluprosessien polveileva eteneminen ovat tuoneet oman leimansa suunnittelutyöhön.