Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 120 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 133
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-125-0 (pdf)
Tiivistelmä

Evon retkeilyalueen kävijämäärä on viime vuosina ollut noin 60 000. Kävijämäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan nykyisestä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään retkeilypalveluiden parantamista esimerkiksi esteettömyysnäkökohdat huomioiden, mutta uusia palvelurakenteita esitetään vain vähän. Alueen metsästyskäytäntöihin ei suunnittelussa esitetä muutoksia. Virkistyskalastusta kehitetään avaamalla perhokalastusmahdollisuus uudelleen Niemisjärvien Kalliojärvelle. Suunnitellut toimet edellyttävät, että rahoitus pystytään turvaamaan tulevina vuosina.

Retkeilyalueella harjoitetaan myös metsätaloutta talouskäytössä olevilla alueilla. Suunnittelun aikana retkeilyalueella tehtiin täydentäviä luontoinventointeja, joiden tuloksena 65 hehtaaria uutta metsäpinta-alaa jää metsätalouden ulkopuolelle. Näin luontoarvot tulevat Evolla entistä paremmin suojelluiksi. Lisäksi ulkoilu- ja maisema-arvojen huomioiminen korostuu uuden suunnitelman toteuttamisen avulla entisestään.

Retkeilyalue tuottaa lähialueen elinkeinoelämään nykyisten kävijämäärien mukaan noin 2,5 miljoonaa euroa vuosittain. Metsähallituksen alueiden investointikustannukset seuraavalla 15-vuotiskaudella olisivat vähintään noin 290 000 € euroa, ja ylläpitokustannukset noin 175 000 euroa vuosittain.

Tämän suunnitelman suunnittelualueen muodostavat Evon valtion retkeilyalue, Kotisten ja Sudenpesänkankaan vanhojenmetsien suojelualueet, Mustajärven tila ja Evon valtion retkeilyalueesta koilliseen sijaitseva vuonna 2006 rantojensuojeluohjelmaan hankittu 138 hehtaarin laajuinen alue. Yksityismaat eivät sisälly suunnittelualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 5 585 hehtaaria.

Retkeilyn ja luontomatkailun toiminnallisen kokonaisuuden tarkastelussa on mukana koko Evon retkeilyaluekokonaisuus, eli varsinaisen suunnittelualueen lisäksi Hämeenlinnan kaupungin Taruksen retkeilyalue sekä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) käytössä oleva opetusmetsä.

Sähköinen julkaisu