Tekijä Korhonen Marjo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 46 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 153
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-855-8 (pdf)
Tiivistelmä

Evon retkeilyalue sijaitsee Etelä-Suomessa, Hämeenlinnan kaupungin ja Padasjoen kunnan alueella. Retkeilyalueen pinta-ala on noin 8 500 hehtaaria, ja se koostuu ulkoilulain nojalla 1994 perustetusta valtion retkeilyalueesta, Kotisten ja Sudenpesänkankaan luonnonsuojelualueista, alueella toimivien Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin opetusmetsästä sekä Hämeenlinnan kaupungin ulkoilumetsästä.

Retkeilyalue on vedenjakaja-aluetta, jolle on tyypillistä pienten lampien ja järvien suuri määrä. Lisäksi jääkauden vaikutuksesta alueen maasto on kumpuilevaa ja Syrjänalusen harjun korkein kohta on noin 160 metriä merenpinnasta. Evon metsät ovat pääosin nuorta kasvatusmetsää, mäntyvaltaista tuoretta kangasta. Vanhat metsät painottuvat suojelualueille, kuten Kotisten aarnialueelle ja Sudenpesänkankaalle. Metsätaloutta harjoitetaan Evolla virkistysarvot huomioonottaen.

Evon retkeilyalueella tehtiin kävijätutkimus 23.3.–28.9.2010. Metsähallitus on kerännyt yhtenäisillä kävijätutkimuksilla tietoa hallinnoimiensa suojelu- ja virkistysalueiden kävijärakenteesta, kävijämääristä ja kävijätyytyväisyydestä vuodesta 2000 alkaen. Kävijätutkimuksen voidaan katsoa olevan myös osallistavaa suunnittelua, sillä sen tuloksia käytetään hyväksi alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kävijätutkimus toteutettiin Metsähallituksen vakioidulla menetelmällä, jotta eri aikana ja eri alueilla tehtyjen tutkimusten tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Menetelmänä oli ohjattu kyselytutkimus, ja aineisto kerättiin siten, että kävijätutkimuksen tekijä jakoi lomakkeen henkilökohtaisesti retkeilyalueen kävijöille. Tulosten perusteella suurin osa kävijöistä on miehiä. Kävijöiden keski-ikä oli noin 42 vuotta. Tärkeimpinä virkistysmotiiveinaan kävijät pitivät rentoutumista ja luonnon kokemista. Tutustuminen uusiin ihmisiin ei kävijöiden mielestä ollut tärkeää tai tavoiteltavaa Evon retkeilyalueella vierailtaessa. Suosituin harrastus oli kalastus.

Kävijätyytyväisyys oli melko korkea, ja retkeilyalueen palvelut ja rakenteet arvioitiin pääosin hyvälaatuisiksi ja niiden määrä riittäväksi. Retkeilyalueelta puuttuvat kokonaan yrittäjien tarjoamat palvelut, ja niitä vastaajat toivoivatkin alueelle. Käyntiin liittyvät ennakko-odotukset täyttyivät yleensä hyvin ja käyntiä häiritseviä tekijöitä oli varsin vähän. Evon retkeilyalueen kävijät käyttivät keskimäärin 17 euroa käyntiä kohden. Rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat noin 1,2 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 14 henkilötyövuotta.