Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 8 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Skogens gåtfulla ande, gråhandske, skogens vingade kurre – flygekorren väcker många associationer. Debatten kring detta lilla däggdjur är ofta rätt laddad. Med tanke på markanvändningen och artens framtid är det mycket viktigt att information om arten är lättillgänglig.

Det huvudsakliga syftet med projektet Flygekorre-LIFE är att öka kunskapen om hur man kunde trygga flygekorrens förekomster exempelvis vid byggande i städer och inom skogsbruket. Man känner redan ganska väl till flygekorrens levnadsätt. Det är dock nyttigt att få mer information om artens förekomster och rörelser för att det i framtiden ska vara lättare att fatta goda beslut inom markanvändningen.

Flygekorrarnas habitat bör stå i kontakt med varandra för att bilda fungerande habitatnätverk. Det här är mycket viktigt för skyddsarbetet i praktiken. Även fina habitat blir värdelösa för arten för en låg tid om djuren inte kan röra sig mellan dem.

För att underlätta markanvändningen i praktiken samlar vi i detta projekt in existerande information om flygekorren och gör den mer tillgänglig, tar fram nya sätt att ta flygekorren i beaktande och sammanställer guider över beprövade åtgärder. Inom projektet förbereds ingen ny skyddslagstiftning utan avsikten är att genom exempel visa hur de existerande anvisningarna kan tillämpas i praktiken.

Målet uppnås genom samarbete; i projektet deltar sammanlagt 18 centrala organisationer inom planeringen av markanvändningen i Finland och Estland.