Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 6 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Luonto- ja kulttuuriarvojen sekä virkistysmahdollisuuksien muodostaman vesiperintömme säilyttämiseksi tarvitaan yhteistyötä yli ihmisten asettamien rajojen. Nykyinen ja mennyt ihmistoiminta, kuten maa- ja metsätalous, turvetuotanto, uittoperkaukset sekä vesistöjen patoaminen ovat yksipuolistaneet ja rehevöittäneet vesieliöstön elinympäristöä. Näiden ekosysteemien monimuotoisuuden ja toiminnan heikkenemisen taustalla on yleensä useita toisiinsa vaikuttavia tekijöitä, joten suunnan kääntämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia toimenpiteitä niin valuma-alueilla kuin itse vesistöissäkin.

Poikkeuksellisen pitkään, melkein seitsemän vuotta kestävään Freshabit LIFE IP -hankkeeseen mahtuu monenlaisia, toisistaan hyvin erilaisiakin käytännön toimenpiteitä sekä yhteisten toimintatapojen rakentamista yli toimijoiden organisaatiotasojen. Hankkeen kokonaistavoite on Natura 2000 -vesistöalueiden ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantaminen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.