Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 94 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 152
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-189-2 (pdf)
Tiivistelmä

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Haapakeidas-nimiselle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelma koskee myös muita Haapakeitaan suojelualuekokonaisuuteen liitettäviä valtion alueita, jotka eivät ole Natura 2000 -verkoston kohteita (ml. Isokeidas 183 ha) sekä alueella sijaitsevaa yksityistä suojelualuetta. Haapakeitaan alue sijaitsee Honkajoen, Isojoen ja Siikaisten kunnissa, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalla. Haapakeitaan suunnittelualueen pinta-ala on 5 779 ha.

Haapakeitaan Natura 2000 -alueella on kolme lailla (2.1.1981/676) perustettua soidensuojelualuetta: Haapakeitaan soidensuojelualue, Rynkäkeitaan soidensuojelualue sekä Huidankeitaan-Matokeitaan soidensuojelualue. Haapakeitaan, Huidankeitaan ja Rynkäkeitaan alueet ovat olleet rauhoitettuna Metsähallituksen aarnialueiksi jo aiemmin. Mustansaarenkeitaan pohjoisosa ja pääosa Kivikeitaasta, Haapakeitaasta, Huidankeitaasta, Rynkäkeitaasta ja Kuuskeitaasta kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.

Kohde on laaja ja erämainen kokonaisuus, johon kuuluu lukuisia erillisiä keskeisiltä osiltaan luonnontilaisia soita sekä niihin liittyvää monipuolista ja harvinaista lintulajistoa. Kaikki seudulle ominaiset suoyhdistymät ja suotyypit ovat edustettuina. Pääosa Haapakeitaan Natura 2000 -luontotyypeistä on keidassoita ja niihin liittyviä puustoisia soita. Soiden reunat ovat yleisesti ojitettuja. Alueen useat humuspitoiset lammet ja pienet järvet ovat tilaltaan pääsääntöisesti erinomaisia. Alueella esiintyy lukuisia uhanalaisia kasvi- ja nisäkäslajeja. Suoniittytalouteen liittyvät Haapajärven tilan kylmämuuratut kiviaidat ovat historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Vanhana asuinpaikkana tilalla on asutushistoriallista merkitystä.

Haapakeitaalla on pääosin paikallista retkeily- ja lähivirkistyskäyttöä. Tärkeitä ovat metsästys ja kesäretkeily sekä marjastus. Alueen retkeilypalvelurakenteet sijaitsevat Mustansaarenkeitaan pohjoisosassa. Lisäksi Huidankeitaan länsiosassa on lintutorni. Pienimuotoinen matkailukäyttö keskittyy Mustansaarenkeitaan tuntumaan. Alueen vetovoimatekijöitä ovat luonnontilaisuus sekä erämaisuus, joka sisältää tärkeänä osana hiljaisuuden elementin.

Alueen käyttöä ja toimintojen sijoittamista ohjataan vyöhykejaolla. Suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden keskeisin tavoite on alueen luontotyyppien ja lajien turvaaminen. Soiden ja metsien ennallistamista jatketaan erillisen suunnitelman pohjalta. Metsästysjärjestelyillä turvataan alueen linnuston tilaa. Lisäksi suunnitelmassa on asetettu tavoitteita alueen virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulttuuriperintöarvojen säilyttämiseksi. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella seuraavan 15 vuoden ajan.