Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 148 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 132
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-124-3 (pdf)
Tiivistelmä

Hailuoto on Oulun edustalla sijaitseva Perämeren suurin saari. Hailuodon Natura 2000 -alueisiin sisältyy viisi Natura-aluetta: Ojakylänlahti ja Kengänkari, Härkinneva-Hanhisjärvensuo, Isomatala-Maasyvänlahti, Kirkkosalmi ja Hailuodon pohjoisranta. Suunnittelualueen pinta-ala on 7 622 ha. Maa-alueesta noin puolet on valtion omistuksessa; vesialueet sekä pääosa lopusta maa-alueesta on perustettu yksityisiksi suojelualueiksi.

Alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisina luonnonsuojelualueina sekä vesilain keinoin. Pääosa Hailuodon pohjoisrannan alueesta sisältyy valtakunnalliseen harjujen­suojelu­ohjelmaan sekä rantojensuojeluohjelmaan. Isomatala-Maasyvänlahti, Kirkkosalmi, Ojakylänlahti ja Kengänkari sekä pohjoisrannan Hiidenniemen alue kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojelu­ohjelmaan. Härkinneva-Hanhisjärvensuo ja pohjoisrantaan sisältyvä Hannuksensuot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Hailuodon Natura-alueet ovat merkittävä maankohoamisrannikon luontokokonaisuus. Keskeisiä suojelu- ja käyttöarvoja ovat linnuston ja luontotyyppien moni­muotoisuus, arvokkaat perinnemaisemat, uhanalaiset ja luontodirektiivin suojelemat kasvilajit, monipuoliset geomorfologiset muodostumat, linturetkeily ja muu virkistyskäyttö, metsästys ja kalastus sekä maankohoamisrannikon tutkimus. Tässä suunnitelmassa on analysoitu keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhat sekä asetettu päämäärät uhkien torjumiseksi ja alueiden kehittämiseksi.

Perinnemaisemien hoitotarve selvitetään, ja tarvittavista hoitokohteista laaditaan kokonaissuunnitelma. Perinteisen karjanhoidon muovaamat luontotyypit ja perinnemaisemat säilytetään, ja niille ominaisten kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuus turvataan. Maan­omistajia opastetaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Edustavien kasvillisuuden sukkessiosarjojen säilyminen turvataan rajaamalla nämä kohteet laidunnuksen ym. kasvillisuutta muuttavan toiminnan ulko­puolelle. Alueen ulkopuolisten peltojen ja metsäojitusten kuivatusvesien aiheuttamia haitta­vaikutuksia vähennetään vesiensuojelutoimenpiteillä, ja kanavoinnilla muutettujen sisävesien luonnontilaa parannetaan.

Natura-alueet rauhoitetaan uusien loma-asuntojen rakentamiselta, ja olemassa olevien aiheuttamia haittoja vähennetään. Maastoliikenne keskitetään vähiten haitallisille ajourille, käytöstä poistettuja uria ennallistetaan tarvittaessa ja maastoliikenteen valvontaa tehostetaan.

Vesilintujen metsästyksen kestävyys varmistetaan, ja rauhoitusalueiden toimivuutta seurataan. Rauhoitusalueiden rajat merkitään selkeästi maastoon, ja kävijöitä ohjeistetaan oikeaan toiminta­tapaan rauhoitusalueilla. Supikoira- ja minkkikantoja vähennetään, ja vieraskasvilajien leviäminen alueelle estetään.

Luonnon virkistyskäyttö ja suojelu sovitetaan yhteen. Kävijöitä ohjataan opastuksella ja retkeilypalveluiden sijoittamisella sekä reittisuunnittelulla alueille, joilla luonto kestää retkeilyn ja suuret kävijämäärät. Virkistyskäytön kehittämisen toimenpidesuunnitelma laaditaan yhteistyössä Hailuodon kunnan ja matkailutoimijoiden kanssa. Marjaniemen luontonäyttelyä uusitaan ja päivitetään.

Suojelualueiden aktiivisella edunvalvonnalla vaikutetaan siihen, että suunnittelualueen ulkopuoliset hankkeet mitoitetaan niin, ettei suunnittelualueen luonto- ja maisema-arvoille aiheudu merkittävää haittaa.

 

Sähköinen julkaisu