Tekijä Pitkänen Eija
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 46
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-300-8
Tiivistelmä

Osallistava suunnittelu on toimintatapa, jossa yksittäiset kansalaiset tai sidosryhmät otetaan mukaan suunnitteluun. Metsähallituksessa osallistava suunnittelu on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Kansalaisten ja sidos-ryhmien osallistaminen on ollut keskeinen työtapa Metsähallituksen alueellisia luonnonvarasuunnitelmia ja alue-ekologisia suunnitelmia laadittaessa.

Hanketason osallistavan suunnittelun projekti aloitettiin, jotta saataisiin osallistamiskokemuksia myös alimmalta suunnittelutasolta eli käytännön työmaiden suunnittelusta. Projektin tehtävä oli mm. selvittää eri osallistamismenetelmien soveltuvuutta käytännön kenttätyöhön ja etsiä työkaluja toteutusvaiheen konfliktien ehkäisyyn. Tavoitteena oli myös paikallisen tiedon hyödyntäminen sekä avoimuuden ja toiminnan hyväksyttävyyden parantaminen.

Projektin kokeilualueita olivat Ilomantsin ja Valtimon valtion maat sekä Varkauden lähistöllä sijaitseva Kivimäen-salon valtionmaa. Näillä alueilla järjestettiin yleisötilaisuuksia, joissa esiteltiin työmaasuunnitelmia sekä otettiin vastaan palautetta. Osa Pieksämäen maalaiskunnassa sijaitsevaa Leikon palstaa oli projektiin kuuluva sovittelukohde, jossa työryhmätyöskentelyn tukena testattiin monitavoitteisen päätöstuen menetelmää. Projektin kolmas kokonaisuus oli Internet-kokeilu, jossa kolmen kokeilualueen työmaita esiteltiin verkossa sekä pyydettiin palautetta paitsi suunnitelmista myös niiden esittelytavasta.

Yleisötilaisuuksien osallistujamäärät olivat pieniä, mutta paikalle saapunut yleisö piti tilaisuuksia tarpeellisina ja onnistuneina. Osallistumismahdollisuus tuli hyvin esille paikallisissa tiedotusvälineissä, mikä myös lisäsi Metsähallituksen työn tunnettuutta. Valmistelutyöhön nähden palautetta saatiin kuitenkin vähän ja se oli yleisluontoista. Esiteltävät hankkeet eivät juuri kiinnostaneet yleisöä. Leikossa puolestaan saavutettiin selkeä, yhteisesti hyväksytty ratkaisu ja työryhmä oli tyytyväinen yhteistyöhön. Internet-kokeilusta ei saatu palautetta, vaikka palvelussa tiedetään olleen kävijöitä.

Projektin tavoitteet saavutettiin paikallisen tiedon keräämistä ehkä lukuun ottamatta. Kokemukset ja tulokset auttavat hanketason osallistamisen kehittämisessä Metsähallituksessa.

Painos loppunut