Tekijä Toivonen Heikki, Jokinen Ari, Kotiluoto Riitta
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 107 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 94
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-103-x (painettu)
Tiivistelmä

Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää Helvetinjärven kansallispuistoon v. 1993 hankitun 600 hehtaarin laajennusalueen kasvillisuuden ja kasviston pääpiirteet. Alueen esikuviointi tehtiin mittakaavassa 1:10.000 olevien väärävärikuvien avulla, ja lopullinen kasvillisuuskartta valmistui maastotöiden jälkeen. Raportissa esitellään laajennusalueella esiintyvät kasvillisuustyypit, niiden pinta-alat sekä eri elinympäristöjen lajistoa.

Laajennusalueen Haukkajärven ympäristössä oleva eteläosa oli pääasiassa kallioista kuivaa ja kuivahkoa kangasmetsää. Alueen pohjoisosassa, Iso-Helvetinjärven ympäristössä vallitsee tuore kangasmetsä. Siellä on myös pienialaisia lehto- ja lehtomaisen kankaan kuvioita, jotka nostavat alueen lajimäärää. Tällä alueella on myös edustavia kalliojyrkänteitä. Laajennusalueella on monia pikkusoita sekä useita edustavia pikkulampia. Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä laajennusalueelta havaittiin 250 putkilokasvilajia.

Alueen luonnontilaisimmat kuviot ja harvinaisten kasvilajien esiintymät esitetellään liitekartoissa. Lisäksi esitetään sekä kansallispuiston vanhan osan että laajennusalueen kasvillisuuskartat kuviotietoineen ja lista koko kansallispuiston putkilokasvilajistosta (yhteensä 275 kasvilajia).

Painos loppunut
Lisätietoja

Liitteenä 2 karttaa. Kartat puuttuvat pdf-tiedostosta.