Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 41 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 18
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-512-0 (painettu), 978-952-446-513-7 (pdf)
Tiivistelmä

Iso Tilansuo–Housusuon Natura 2000 -alue (FI 1200463) sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien rajalla, Utajärven sekä Puolangan kuntien alueilla. Vuonna 1971 Iso Tilansuo–Housusuosta tehtiin Metsähallituksen päätöksellä luonnonhoitometsä. Nyt tähän 3442,1 hehtaarin laajuiseen, luonnonsuojelulain nojalla suojeltuun kokonaisuuteen kuuluu Iso Tilansuo–Housusuon soidensuojeluohjelman kohdealue (laki 851/1998) sekä suojelutarkoituksiin hankittuja, mutta toistaiseksi lakisääteiseen suojelualueeseen liittämättömiä lisäosia. Iso Tilansuo–Housusuon hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu vastaava suunnitelma läheiselle Olvassuolle, joka kuuluu tavallaan samaan suojelualuekokonaisuuteen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt tavoitteet Iso Tilansuo–Housusuolle ovat erämaisuuden ja luonnontilaisuuden säilyttäminen sekä lähivirkistyksen ja perinteisten elinkeinojen tukeminen. Laajat, edustavat aapasuot sekä metsäluonto sisältyvät alueen tärkeimpiin luontoarvoihin. Alueella on yhdeksän EU:n luontodirektiivissä (92/43/ETY) mainittua luontotyyppiä.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyissä linjauksissa pyritään säilyttämään alueen luonnon­tilaisuus, tukemaan nykyisenkaltaista käyttöä sekä ohjaamaan luontomatkailu viereiselle Olvassuon kohteelle, Iso Tilansuo–Housusuon säilyessä lähivirkistyskohteena.

Tämä suunnitelma sekä siihen liittyvät toimenpiteet alueelle on tehty vuosina 2002–2005 osana Suometsäerämaa Life -projektia. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli näin sovittaa yhteen alueen eri maankäyttömuodot.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €