Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 121 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 54
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-699-8 (painettu), 978-952-446-700-1 (pdf)
Tiivistelmä

Isojärven kansallispuisto muodostaa keskeisen osan Isojärvi–Arvajanreitin Natura 2000 -aluetta, johon lisäksi kuuluvat Salmijärven vanhojen metsien suojeluohjelmakohde sekä Isojärven ja Arvajanreitin vesialueet. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu Natura-alueen lisäksi kansallispuistoon rajautuva Isojärven suojelumetsä. Metsähallitus on laatinut suunnittelualueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa sovitetaan yhteen aluetta koskevien eri maankäyttömuotojen tavoitteet sekä linjataan alueen tulevaa kehittämistä. Keskeiset suojelutavoitteet ovat johdettavissa alueen perustamissäädöksistä ja aluetta koskevista suojeluohjelmista.

Suunnittelualueelle on laadittu alueen tavoitetilan mukainen vyöhykejako, jonka perusteella toteutetaan mm. palveluvarustuksen ja reittien rakentaminen kansallispuistoon. Vyöhykkeistäminen ja kävijöiden ohjaaminen suuntaavat kävijöiden kulun alueella siten, että luonto- ja kulttuuriperintöarvot voidaan turvata. Isojärven kansallispuistoa kehitetään erämaisena retkeilykohteena, joka palvelee sekä omatoimisesti luonnossa liikkuvia retkeilijöitä että luontomatkailuyrittäjiä asiakkaineen. Alueella on lukuisia huomattavia kulttuuriperintökohteita, kuten alueen asutushistoriasta kertova, valtakunnallisesti arvokas Huhtalan tila sekä suojeltu Heretyn savottakämppä. Kulttuuriperintökohteiden tunnettuutta nähtävyyksinä edistetään.

Suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen. Suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu eri intressiryhmien näkemykset ja pyritty minimoimaan ristiriitatilanteet alueen eri käyttäjäryhmien välillä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on kohdealueen yleissuunnitelma, jota täydentää yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnittelu. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja resurssien käyttöä valtion omistamilla alueilla.

Sähköinen julkaisu
Saatavissa painettuna
Hinta 15 €