Tekijä Kinnunen Ossi, Kokkonen Sakari, Kokkoniemi Tuomo, Korpivuoma Jukka, Murtoniemi Sakari, Sandström Olli, Soinne Hanna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 161 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 16
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-074-2
Tiivistelmä

Projektin tehtävänä oli laatia monitavoitteinen luonnonvarasuunnitelma Itä-Lapin alueelle osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Projekti toteutettiin 3.10.1996 – 27.2.1998.

Suunnitelman pääosat ovat lähtötilan kuvaus ja arviointi, toimintastrategia ja -ohjelma sekä toteutuksen seuranta. Lähtötilan kuvauksessa arvioitiin luonnonvarojen ja niiden käytön tilaa suunnittelun alkutilanteessa. Toimintastrategiassa linjattiin luonnonvarojen käytön tavoitteet ja toimintaperiaatteet, jotka konkretisoitiin toimintaohjelmaksi. Toteutuksen seurantaan valittiin mittareita, jotka peilaavat kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta.

Vuosien 1998-2007 toimintaohjelmassa painottuvat Metsähallituksen hallinnoimien alueiden kansallisesti merkittävä virkistys- ja matkailukäyttö, luonnonsuojelurooli, hyvä metsänhoito, terve talous sekä alueellisesti että paikallisesti tärkeä puuhuolto- ja työllistämisvastuu. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon eri toimintojen yhteensovittamisessa. Toimintalinja tarkistetaan kauden puolivälissä.

Metsätalous on Metsähallituksen yritystoiminnan ydin Itä-Lapissa. Metsätaloustoiminnan piirissä oleva alue on noin 1,3 miljoonaa hehtaaria, josta metsiä (metsä- ja kitumaa) on noin miljoona hehtaaria. Metsämaasta noin 80 000 hehtaarilla on metsien virkistyskäyttöön tai luonnonsuojeluun liittyviä erityisarvoja (maisema- ja riista-alueet, avainbiotoopit, ekologiset käytävät ym.). Suunnittelujakson vuotuinen hakkuumäärä on keskimäärin 650 000 kuutiometriä käyttöpuuta.

Metsähallituksen hallinnassa on Itä-Lapissa noin 600 000 hehtaaria lakisääteisiä suojelu- ja erämaa-alueita sekä suojeluohjelmissa olevia alueita. Suojeluohjelmien toteuttaminen ja talousmetsien luonnonsuojelu alue-ekologisen suunnittelun ja ympäristöoppaan pohjalta ovat keskeisellä sijalla toimintaohjelmassa.

Itä-Lapin alueen virkistyskäyttöä tuetaan kiinnittämällä huomiota sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä metsien virkistysarvojen säilyttämiseen.

Maanjalostus ja maa-aineskauppa ovat osa Metsähallituksen yritystoimintaa. Maanjalostus tähtää suojeluvaihtojen toteuttamiseen ja maa-aineskaupalla vastataan kysyntään.

Metsähallituksen liikevaihto Itä-Lapissa on noin 170 miljoonaa markkaa vuodessa. Työtä on tarjolla noin 350 henkilötyövuotta. Toiminnallaan Metsähallitus tukee kestävän kehityksen toteutumista Itä-Lapissa.

Painos loppunut