Tekijä Laitinen Juha, Kemppi Eero, Pitkänen Eija, Herranen Riitta, Ikonen Matti, Lipponen Helga, Pirinen Tapani, Salmi Juha, Rainer Sundman, Tikkanen Veijo, Tuhkalainen Kyösti, Turunen Satu, Väisänen Jarmo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 91 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 33
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-201-x
Tiivistelmä

Metsähallituksen Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelmaprojektin päämäärä oli moniulotteisesti kestävä ja mahdollisimman laajasti hyväksytty maankäytön ja luonnonvarojen hoidon kokonaissuunnitelma vuosille 2001–2010. Projekti toteutettiin 21.1.1999–12.6.2000.

Suunnittelualueella on Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion maata 484 000 ha ja vettä 42 000 ha 84 kunnan alueella. Projektityön aikana Metsähallitus teki erikoismetsäpäätöksiä seuraavasti: suojelumetsiä 3 415 ha, uusien suojelualueiden valmistelupäätöksiä 633 ha, suojelualueiden laajennuksia 2 822 ha, virkistysmetsiä 1 297 ha, aiempien erikoismetsien purkupäätöksiä 180 ha, luontomatkailun kehittämiskohteita 215 ha.

Metsätalouden perustehtävä on vastata asiakkaiden puunhankintapalveluista ja luonnonvarojen kestävästä ja tehokkaasta hoidosta ja käytöstä. Metsätalouden käytössä on metsämaata 338 000 ha. Hakkuusuunnitteeksi päätettiin 830 000 m3 vuodessa (2,5 m3/ha/v). Harvennushakkuut lisääntyvät ja uudistushakkuut vähenevät edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna. Toimenpiteiden suunnittelu perustuu alue-ekologisiin suunnitelmiin. Niissä luonnonsuojelualueet ovat monimuotoisuuden ytiminä, joihin liittyvät talousmetsien alue-ekologiset verkostot.

Lakisääteisiä luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmakohteita, muita luonnonsuojeluun varattuja alueita ja vesiä oli maaliskuussa 2000 83 000 ha. Luonnonsuojelualueita kehitetään vastaamaan paremmin ekologisen kestävyyden ja metsiensuojelun vaatimuksia. Rantojensuojelualueilla Itä-Suomessa voidaan tehdä ennallistamistöitä ja maisemanhoidollisia hakkuita.

Ulkoilua, retkeilyä ja luontomatkailua edistetään ottamalla ne huomioon kaikessa maankäytössä ja toimenpidesuunnittelussa. Retkeilypalvelujen niukkenevia resursseja joudutaan keskittämään tärkeimmille kohteille.

Kalastusta kehitetään pienissä jokivesissä alkaen luonnontilan palautuksista. Kalavesien osoittaminen eri käyttäjäryhmille on yksi kehittämiskohde.

Metsähallitus tarjoaa kestävän käytön puitteissa metsästysmahdollisuuksia muuta metsästysmahdollisuutta vailla olevalle väestölle. Metsästykseen ollaan kehittämässä uusia tuotteita.

Villi Pohjolan luontomatkailu-liiketoiminta perustuu yhteistoimintaan paikallisten matkailuyrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Toiminta keskitetään muutamiin luontomatkailun kehittämiskohteisiin.

Luonnonsuojelualueiden hankintaa jatketaan valtiovallan tavoitteiden mukaisesti ympäristökeskusten koordinoidessa toimintaa. Talousmetsien hankintaan investoidaan tuotantoalan lisäämiseksi.

Kiviainesten hyödyntämistä kehitetään keskittämällä ottotoimintaa harvemmille paikoille.

Rantojen kaavoitusta jatketaan luonnonsuojelun rahoittamiseksi ja maan tuottoarvon parantamiseksi.

Metsähallitus työllistää suoranaisesti noin 350 henkilöä, metsätalouden alihankinnassa noin 100 henkilöä ja lisäksi muussa alihankinnassa. Liikevaihto Itä-Suomessa oli vuonna 1999 243 miljoonaa markkaa.

Painos loppunut