Tekijä Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Yli-Tuomi Ismo, Immonen Ilkka, Sarajärvi Kari, Väyrynen Heikki
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 42 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 63
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-806-0 (painettu), 978-952-446-807-7 (pdf)
Tiivistelmä

Jumalissärkän–Hoikansärkän alue sijaitsee Kainuussa Suomussalmen kunnassa noin 20 kilometriä kuntakeskuksesta lounaaseen päin. Suunnittelualueen pinta-ala on 499 ha. Samaan Natura -alueeseen kuuluvat yksityismaat eivät sisälly tähän suunnitelmaan. Suojelun toteutuskeinoina ovat metsä-, maa-aines ja vesilaki. Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Suunnittelualue on lähes 15 kilometrin mittainen, varsin yhtenäinen pitkittäisharjun osa. Sitä luonnehtii jyrkkärinteinen kapea selänne, jota reunustavat pienet lammet ja suot. Paikoin esiintyy rinnakkaisselänteitä ja sivuharjanteita. Aluetta voidaan pitää sekä geologisesti että maisemallisesti huomattavana kokonaisuutena.

Alueen metsät kuuluvat kokonaisuudessaan Natura-luontotyyppiin harjumetsät. Priorisoituja luontotyyppejä (boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, aapasuot) on maapinta-alasta noin 19 %. Lähes kaikki harjumetsät on luokiteltu edustavuusluokkaan merkittävä. Edustavuuteen vaikuttavat alentavasti metsien aiempi käsittely sekä luontaiset syyt. Lajistonsa puolesta alue ei ole merkittävä.

Suunnitelman keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen alueen käyttömuotoja (metsätalous, virkistyskäyttö, luonnonsuojelu) ja niiden tavoitteita.

Suunnitelma-alue jaetaan toiminnallisesti kahteen osa-alueeseen. Läntinen osa, johon keskittyvät boreaaliset luonnonmetsät sekä virkistyskäyttörakenteet, jätetään metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. Itäosalla tehdään metsien erirakenteisuuteen tähtääviä pienipiirteisiä hakkuita. Hakkuut suunnitellaan maisemallisesti mahdollisimman hyvin.

Alue on paikallisesti tärkeä virkistäytymiskohde.

Suunnitelma on laadittu osallistavan suunnittelun periaatteilla.

Painos loppunut