Tekijä Tolonen Aarni, Juntunen Heikki, Härkönen Kerttu, Meriruoko Ari, Heikkinen Mikko H., Mähönen Jarkko, Väisänen Merja
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 71 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 72
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-119-9 (painettu), 978-952-295-141-0 (pdf)
Tiivistelmä

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Kainuun maakunnan valtion maa- ja vesialueilla vuosina 2015–2020.

Metsähallituksen johtoryhmä on uudistanut luonnonvarasuunnittelun periaatteita. Kainuun luonnonvarasuunnitelma oli ensimmäinen suunnitelma, joka toteutettiin uusien ohjeiden ja linjausten mukaisesti.

Suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä alueen sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. Kansalaisten mielipiteitä ja odotuksia luonnonvarasuunnitelmaan liittyen kartoitettiin internet-kyselyn avulla.

Metsähallituksen johtoryhmä hyväksyi tulokset 17.6.2015. Suunnitelman päälinjat tukevat Kainuun aluetaloutta. Monikäyttömetsien virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja suojelualueiden sekä monikäyttömetsien luonnonhoitoon panostetaan aiempien vuosien tapaan.

Suunnitelman päälinjat ovat:

  • Soidensuojelun täydennysohjelma toteutuu suunnitelmakaudella.
  • Alue-ekologisen suunnittelun päivitys käynnistyy suunnitelmakaudella.
  • Kainuun hakkuusuunnite on 1,4 milj. m3/v. Uudistamispinta-ala on 4700 ha/v ja kasvatushakkuuala 12 000 ha/v.
  • Monikäyttömetsät pidetään hyvässä ja tuottavassa kunnossa. Erityishakkuiden käyttö lisääntyy ja turvemaiden metsien käsittely muuttuu.
  • Retkeilyn ja luontomatkailun palvelurakennetta ja sisältöä muutetaan vastaamaan kysyntää ja resursseja.
  • Yhteistyö luonnonsuojelu- ja retkeilyalueita liiketoiminnassaan hyödyntävien yrittäjien kanssa tiivistyy.
  • Matkailualueiden kehittämistä ja lomatonttikauppaa jatketaan.
  • Metsähallitus lisää viestintää sekä Metsähallituksen ja toimintaympäristön välistä vuorovaikutusta.
  • Metsähallitus tekee aktiivisesti työtä lasten ja nuorten luontosuhteen ja kotiseututietouden vahvistamiseksi.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma laaditaan vuonna 2020.

Lisätietoja

Julkaisusta on otettu pieni painos Metsähallituksen omaan käyttöön. Julkaisu on muuten saatavilla pdf-muodossa.