Tekijä Impiö Timo, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mauno
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 55 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-194-3
Tiivistelmä

Kajaanin–Vuolijoen alue-ekologisessa suunnitelmassa kartoitettiin metsien eri käyttömuodot sekä luonnon kannalta merkittävimmät elinympäristöt. Suunnitelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen sekä ihmisten viihtyvyyden lisääminen alueella.

Suunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä selvitettiin paikkatietojärjestelmän kuviotiedoista, ilmakuvista, erilaisista kartoista sekä eri tutkimuksista ja selvityksistä. Osallistavassa suunnittelussa tietoa haettiin alueen asukkailta ja harrastuksekseen luonnossa liikkuvilta.

Suunnittelualue sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan alueilla. Kokonaispinta-ala on 40 200 ha. Alue kuuluu pääosin Oulujoen- ja Vuoksen-, vähäiseltä osin Siikajoen, vesistöalueisiin. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa sijainti on keskiboreaalisella vyöhykkeellä. Korkeus merenpinnasta vaihtelee 163–230 m. Pääosa maista on n. 180 m korkeudella. Suojelualueita ovat Talaskankaan alue, Otannevan ja Karppisensuon–Salinsuon soidensuojelualueet sekä Patjamäen vanhojen metsien suojeluohjelma-alue.

Suunnittelualueen metsämaiden kokonaispinta-ala on 27 000 ha. Puuston määrä on n. 2 100 000 m3. Metsämaan pinta-alasta 83 % on talousmetsiä ja 5,4 % suojelualueita. Metsät ovat hyvin mäntyvaltaisia. Vallitseva kasvillisuustyyppi on kivahko kangas ja vallitseva ikäluokka on 40–60 vuotta. Vanhoja yli 120-vuotiaita metsiä on n. 2 440 ha (9 %), joista 32 % lakisääteisillä suojelualueilla ja n. 18 % ekologisilla käytävillä, sekä luonto- ja maisemakohteilla.

Pääosin metsätaloustoimien ulkopuolelle jääviä luontokohteita merkittiin talousmetsien metsämaalle 665 ha (2,6 % alasta). Luontokohteiden kokonaisala on 2 125 ha (6,3 % talous- ja virkistysmetsien kokonaisalasta). Ekologiset käytävät sijoittuvat Kajaanin puolelle. Ne muodostavat kaksi kaakosta luoteeseen suuntautuvaa ketjua Joutenjoki, Sopenjoki, Laakajärvi ja Levänen, Venejoki, Viinijärvi, Loutenjoki.

Vuolijoen puolelle muodostettiin kolme suoluonnon ja luonnontilaisten kaltaisten metsien muodostamaa aluekokonaisuutta: Sopenmäen metsälain mukainen Natura-alue sekä Kaakkurinsuon ja Ukonsuon alueet.

Monimuotoisuuden lisäämisalueita perustettiin kuusi. Näiden käsittely on aluekohtaisista tavoitteista riippuen vaihteleva. Alueet ovat Kaakkurinsuon saaret, Otanneva, Sopenmäki, Rytijoki, Isokangas ja Loutevaara. Suunnitelmassa esitetään kolme uutta suojelumetsää, jotka ovat Ukonsuo–Päivänlasku, Sopenkangas (Kajaani) ja Loutevaara.

Hakkuutoiminnan ulkopuolella oleva puusto on 135 000 m3. Kajaanin–Vuolijoen alue-ekologinen suunnitelma pienentää Metsähallituksen hakkuita n. 3 500 m3 vuodessa. Työtarjonta vähenee 1,7 henkilötyövuotta. Suunnitelma vähentää Metsähallituksen liikevaihtoa n. 0,9 milj.mk. vuodessa.

Painos loppunut