Tekijä Keränen Esko, Hautala Eero, Hirvonen Reijo, Sutinen Vilho
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sivut 43 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 951-446-260-5
Tiivistelmä

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000loppuun mennessä. Puolangan metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 Paljakan alueelta ja nyt on viimeisenävuorossa Utajärven kunnassa olevat valtion maat. Suunnitelman tavoitteena on turvata luontaisesti esiintyvien metsälajiensäilymistä ja leviämismahdollisuuksien parantumista.

Kälväs-Juorkunan alue sijaitsee Utajärven kunnan itäosassa ja on pinta-alaltaan n. 48 000 hehtaaria. Alue kuuluu suokasvillisuudenaluejaossa Pohjanmaan aapasuoalueen Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen. Alueella on runsaasti soita, peräti 72 %maa-alasta on suota. Ojittamatonta suota on n. 20 000 hehtaaria.

Metsätalous ja luontopalvelut tekivät alue-ekologiseen suunnitteluun liittyvät maastoinventoinnit. Tällä alueella on ollut yhtenätehtävänä tarkastella luonnontilaisten vesistöjen rantametsiä, koska rehevät maapohjat sijaitsevat vesistöjen varsilla. Inventoinnissaon selvitetty metsätalous alueiden luonto- ja erityiskohteita. Lahopuun määrää on mitattu todennäköisesti arvokkailta kohteilta.Erityiskohteita on paikannettu 9,2 % talous- ja virkistysmetsien metsämaasta. Alueen käyttötarpeista on saatu palautetta sidosryhmiltäosallistavan suunnittelun tilaisuuksissa.

Alue-ekologinen suunnitelma ja raportti laadittiin maastotöiden jälkeen projektiryhmän yhteistyönä. Tällöin päätettiin mm. erityiskohteittenkoodaamisen periaatteista. Suojelualueiden välille ei suunniteltu ekologisia yhteyksiä.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin on laskettu metsikkölaskelma-ohjelman avulla. Erityiskohteiden huomioiminenja tavoitteiden toteuttaminen talousmetsissä pienentää hakkuumahdollisuuksia eniten ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana.

Vanhojen metsien tavoiteosuudeksi on asetettu 6 % nykyisestä metsämaa-alasta, josta suurin osa tulee jatkossa olemaan suojelualueilla.Monimuotoisuuden lisäämiseksi lehtipuuvaltaisten metsien määrätavoitteeksi asetettiin 3 % talousmetsien alasta. Kulotustaolisi tehtävä vähintään 5 ha kolmen vuoden jaksolla.

Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaan kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään. Suunnitelmantavoitteiden toteutumista katselmoidaan laajemmin viiden vuoden kuluttua.

Painos loppunut