Tekijä Laukkanen Mari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 67 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 147
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-834-3 (pdf)
Tiivistelmä

Yritystutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa niistä Kolin kansallispuistossa ja sen läheisyydessä toimivista yrityksistä, jotka käyttävät toiminnassaan kansallispuistoa ja muita Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Yritystutkimuksessa kartoitettiin kansallispuistoon liittyviä kehittämistarpeita ja selvitettiin alueen yrityspohjaa sekä paikallisen yhteistyön toimivuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelussa, virkistyskäytön kehittämisessä sekä Kolin–Ruunaan alueelle vuonna 2010 valmistuvassa luontomatkailusuunnitelmassa.

Yritystutkimukseen osallistui 39 Lieksan ja sen lähikuntien alueella toimivaa yritystä, joista 22 oli käyttänyt Kolin kansallispuiston aluetta liiketoiminnassaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Yleisimpiä toimintoja, joita yritykset kansallispuistossa harjoittivat, olivat retkeily, ruoka- ja ravitsemuspalvelut sekä lumikenkäkävely. Puistoa käyttäneistä yritysten asiakkaista valtaosa oli suomalaisia yksityisasiakkaita. Kansallispuistoa oli käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana kaikkiaan noin 86 000 yritysten asiakasta. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat varsin pieniä, niissä oli keskimäärin kaksi vakituista työntekijää. Yhteensä Kolin yritystutkimuksessa haastatellut yritykset työllistivät 130 henkilöä.

Suurin osa kansallispuiston palveluista ja rakenteista arvioitiin keskinkertaisiksi tai melko hyviksi. Parhaan arvosanan saivat maiseman vaihtelevuus sekä Kolin sataman alamajan palvelut. Eniten kehitettävää arvioitiin olevan pysäköintipaikoissa, erityistarpeiden huomioon ottamisessa ja yrittäjien tuottamissa palveluissa. Maastopalveluista huonoimman arvosanan saivat polttopuut sekä yleisökäymälät. Tutkimukseen osallistuneet yritykset hakevat tietoa kansallispuistosta useimmin Kolin matkailuyhdistyksen internetsivuilta ja Luontoon.fi-verkkopalvelusta.

Yritysten välinen yhteistyö näyttäisi olevan Kolilla lisääntymässä. Nykyisellään yhteistyötä on eniten markkinoinnissa, tapahtumissa ja ohjelmapalveluissa. Yrittäjien keskinäisen yhteistyön parantamiskeinoina nähtiin yhteistyön tiivistäminen, verkostoituminen ja tutustuminen muiden mahdollisuuksiin täydentää omaa palvelutarjontaa. Vastanneiden mielestä yhteistyön pitäisi syntyä luontevasti liiketoiminnan kautta.

Yli puolet vastanneista tekee yhteistyötä Ruunaan suuntaan. Melko paljon tai erittäin paljon sitä tekee 17 % vastanneista. Vain noin viidennes pitää yhteistyötä Ruunaan suuntaan tarpeettomana. Kaikki vastanneet yritykset arvioivat toimintansa pysyvän entisellään tai kasvavan tulevaisuudessa. Yritysten henkilöstömäärän kasvu arvioitiin hieman hillitymmäksi, ja suurin osa arvioi yrityksensä henkilöstömäärän pysyvän entisellään. Kun vertailtiin matkailun tulevaisuuden näkymiä eri tasoilla kansallispuistosta maakuntaan, myönteisimpänä matkailun tulevaisuus nähtiin Kolin alueella, jossa 76 % vastaajista arvioi matkailun kasvavan merkittävästi tai jonkin verran.