Tekijä Laukkanen Mari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 39 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 87
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-811-4 (pdf)
Tiivistelmä

Yli 200 000 käyntiä kertovat Kolin kansallispuiston ja Ruunaan retkeilyalueen asemasta Pohjois-Karjalan matkailun vetovoimatekijöinä. Kolin–Ruunaan alueelle tehdyssä suunnitelmassa on linjattu suojelu- ja retkeilyalueiden luontomatkailun suuntaviivat ja etsitty tapoja edistää alueille suuntautuvaa kestävää luontomatkailua. Kolin–Ruunaan luontomatkailusuunnitelman on koostanut Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa.

Kolin–Ruunaan alueen suojelu- ja retkeilyalueiden osalta on määritelty neljä päämäärää: suojelu- ja retkeilyalueiden tunnettuuden lisääminen niin, että ne toimivat yhä vahvemmin Pohjois-Karjalan matkailun vetovoimatekijöinä, alueiden kävijöiden viipymän pidentäminen ja sitä kautta paikallistaloudellisten vaikutusten kasvu, yhtenäinen viestintä alueista sekä alueiden luontoarvojen säilyttäminen.

Luontomatkailun haasteiksi suunnitelmaa koostettaessa nousivat mm. kävijöiden lyhyt viipymä Kolin alueella, alueiden saavutettavuus, toiminnan ympärivuotisuus etenkin Ruunalla sekä viestinnän kehittäminen yritysten kesken ja ulospäin.

Kehittämistarpeisiin tartutaan alueiden toiminnassa ja viestinnässä: alueiden näkyvyyttä parannetaan matkailun markkinoinnissa, Koli–Ruunaa-yhteyttä nostetaan esille erityisesti viestinnässä ja suojelualueita tuodaan esille aktiivisina käyntikohteina tapahtumia edistämällä. Tiedonvaihtoa yritysten kanssa lisätään tapaamisten ja koulutusten avulla. Käynnissä olevaa reitistöjen parantamista jatketaan.

Luontomatkailu on jo nyt alueella merkittävä tulonlähde. Tavoitteena on kasvattaa Kolin ja Patvinsuon kansallispuistojen sekä Ruunaan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutusta 16 miljoonaan euroon vuoteen 2018 mennessä.

Osana suunnitelmaa Kolin ja Ruunaan alueille on laadittu kestävän luontomatkailun mittarit, joilla arvioidaan luontomatkailun ja virkistyskäytön vaikutuksia alueilla. Alueilla seurataan käyntimäärien lisäksi mm. kävijöiden ennakko-odotusten toteutumista, maaston kuluneisuutta ja roskaisuutta sekä luontoon ja kulttuuriperintöön tutustumisen tärkeyttä kävijöiden motiiveissa.

Luontomatkailusuunnitelma on osa laajempien hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelua Ruunaan retkeily- ja suojelualueille sekä Kolin kansallispuistoon. Suunnitelmassa on hyödynnetty alueilta tehtyjä kävijä- ja yritystutkimuksia. Suunnitelmaa laadittaessa pidettiin matkailutoimijoille kaksi keskustelutilaisuutta. Metsähallitus on saanut luontomatkailusuunnitelman koostamiseen hankerahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.