Tekijä Jokinen Jami
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sivut 75 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 66
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-1197-7 (painettu)
Tiivistelmä

Suunniteltu Kurjenrahkan kansallispuisto sijaitsee Lounais-Suomessa. Kartoitettu alue koostuu neljästä osa-alueesta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2 012 hehtaaria. Kartoituksen tuloksena valmistuivat alueen kasvillisuus- ja biotooppikartat sekä selvityksen muodossa oleva yleiskuvaus alueen kasvillisuudesta. Selvityksessä arvoidaan myös alueen soiden ennallistamistarvetta. Kasvilajiston selvittämisessä keskityttiin putkilokasveihin. Raportin tarkoituksena on palvella kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelua sekä alueeseen liittyvää tutkimusta.

Kartoituksessa pyrittiin noudattamaan Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden kasvillisuus- ja biotooppikuviointiohjetta. Kartat ja kuviotiedot käsiteltiin teemakarttojen tulostamisen ja tietojen jatkokäytön helpottamiseksi digitaalisessa muodossa. Useimmat kasvillisuus- ja biotooppikuvioiden tiedot on ilmoitettu numerokoodien avulla.

Kartoitettu alue on karujen keidassoiden leimaamaa melko vaihtelevaa maastoa. Soiden pinta-alasta erityisesti keidasrämeiden ja isovarpurämeiden osuus on huomattava. Metsät ovat Pukkipalon aarnialuetta lukuun ottamatta olleet talouskäytössä.

Alueen kasvillisuustyypit ja kasvilajisto edustavat tyypillistä lounaissuomalaista suo- ja metsäluontoa. Runsasravinteisia kasvillisuustyyppejä tai uhanalaisia kasvilajeja ei kartoituksen yhteydessä löytynyt.

Kartoitetun alueen soista on ojitettu noin 17 %. Suurin osa tästä on keskittynyt erilaisille rämeille, lähinnä isovarpurämeille. Useimpien ojituskohteiden ennallistumiskehitys on jo alkanut ojien umpeuduttua joko kokonaan tai osittain.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Lisätietoja

Liitteet 7 ja 8 puuttuvat sähköisestä versiosta.